กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
กรกฏาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การเตรียมความพร้อมบทบาทการเป็นหัวหน้าเวร รุ่นที่ 2 20 กรกฏาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7207
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2017 : Simplify your Practice 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-7014
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 7 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7114
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ถอดรหัส 6S : แรงขับเคลื่อนการพยาบาลยุค 4.0 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-200-0000-7158
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 20 กรกฏาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7071
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด รุ่นที่ 1 20 กรกฏาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-7030
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Preceptorship Training for Nursing Practicum วันที่ 20-21 และ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0500-7003
ที่อยู่ : Aussumption
เบอร์โทรศัพท์ : 0909740607
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การกู้ชีพทารกแรกเกิด 20 กรกฏาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-7031
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Training for Trainer ๓ : Neonatal Resuscitation ๒๐๑๕ 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-7013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องวีดิทัศน์ ร่วมกับ Hatyai MIS Conference ครั้งที 7 : "Good Decision making MIS" 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-7026
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทยยุค Thailand ๔.๐ 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0623-7012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ : 0858855227
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 20 กรกฏาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-7019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0656-7011
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการชมรมแพทย์โรคหัวใจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ North East Cardiac Forum "Progress in Cardiology" 20 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7020
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
15 โรงพยาบาลตากสิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก รุ่นที่ 1 20 กรกฏาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-7009
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 โรงพยาบาลตากสิน การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 1 20 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-7011
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 3 21 กรกฏาคม 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-7192
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา โครงการส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทต่อเนื่องที่บ้าน 21 กรกฏาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-206-0000-7020
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 3547075 ต่อ 2336 , 2340
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด รุ่นที่ 2 21 กรกฏาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-7031
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา การช่วยกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก (PALS) รุ่นที่ 2 21 กรกฏาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-7015
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โครงการ พัฒนาความรู้เครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำปี ๒๕๖๐ 21 กรกฏาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-7029
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2 21 กรกฏาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-7020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร Orthopedics black box : Update in trauma 21 กรกฏาคม 2560 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0641-7003
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0845193977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Safe Surgery in Minimal Invasive Surgery for the Future 21 กรกฏาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7032
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลตากสิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก รุ่นที่ 2 21 กรกฏาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-7010
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 โรงพยาบาลตากสิน การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) รุ่นที่ 2 21 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-7012
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 7 24 กรกฏาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7065
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในยุคประเทศไทย 4.0 : Health Promotion Nursing for Thailand 4.0 24 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7180
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยงทางคลินิก รุ่นที่ 2 24 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7237
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 1 24 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7233
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 2 24 ก.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7234
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The essential in pediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 3 24 ก.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7235
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน 24 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-128-0000-7007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๑๓ 24 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-7019
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 24 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 48.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7099
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 6 24 ก.ค. 2560-25 ก.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7127
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 2 24 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7117
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ 24 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7151
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด 24 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7184
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Non-depolarizing Muscle Relaxants and Airway Management 24 ก.ค. 2560-25 ก.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7037
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลตามความจำเป็นของหน่วยงาน 24 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-7029
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 24 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-7007
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทยและผู้สูงวัย : วิธีการบำบัดสมองและจิต (Advanced Psychiatric Nursing for Thai Children and the Aged : Therapeutics of Brain and Mind Functions) 24 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0412-7001
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 095 9513161
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 24 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 26.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0505-7003
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง
เบอร์โทรศัพท์ : 032-344955
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 24 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 46.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-7016
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. Satir model การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) รุ่นที่ 2 24 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-6043
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การดูแลสตรีวัยทอง 24 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 โรงพยาบาลชัยภูมิ การช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 24 ก.ค. 2560-25 ก.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0659-7002
ที่อยู่ : รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-837100-3 ต่อ 2402 (0868712110)
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 7 24 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 26.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7031
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล 24 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7021
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อุบัติเหตุทางมือ ครั้งที่ 37 25 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7225
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาศักยภาพมีสนมแม่ 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-115-0000-7016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 1 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7009
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7189
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track 25 ก.ค. 2560-26 ก.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-7053
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษา และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-7028
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ สู่คลินิกหมอครอบครัว Primary care cluster : PCC ประจำปี 2560 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0614-7019
ที่อยู่ : 46/1ม.4ต.ประตูชัย อ.อยุธยา จ.อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9012808
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองและระยะท้าย 25 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0634-7018
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การพัฒนาศักยภาพในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ในการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนการรู้คิดและพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติ (Advance CBT) รุ่นที่ 3 25 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7020
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 6 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7159
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Achieving Excellence in Nursing Management: คุณภาพคู่คุณธรรม" 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7055
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ 26 กรกฏาคม 2560 1.50
รหัสกิจกรรม : 1-07-115-0000-7018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ตามบริบทภาวะสุขภาพของประชากรในเขตสุขภาพที่ ๕ 26 กรกฏาคม 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-125-0000-7009
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การเป็นวิทยากร การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในยุค Thailand 4.0 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-7025
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฝึกอบรมและทดสอบผ่านการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2 26 กรกฏาคม 2560 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7199
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Nursing 2017 : การพยาบาลยุค Thailand 4.0 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-201-0000-7027
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 โรงพยาบาลชัยภูมิ การช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0659-7003
ที่อยู่ : รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-837100-3 ต่อ 2402 (0868712110)
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 9 26 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6105
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 14 และประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าด้านอาชีวอนามัยในบริบทสถานพยาบาล 26 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7027
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฺBest practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management 26 กรกฏาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7033
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การประเมินคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเบื้องต้น 26 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-7005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม (Typology of The Aged with Illustration : TAI) และแบบบันทึกการดูแล 26 ก.ค. 2560-27 ก.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0515-7004
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0899272324
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายยาง (tube drain) เข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอด (Closed chest drainage) รุ่นที่ 3 27 กรกฏาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7199
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 27 กรกฏาคม 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-7193
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ชุมชนคนห้องคลอด รุ่นที่ 1 27 กรกฏาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7193
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ทฤษฎี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ปฏิบัติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7201
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โครงการการกู้ชีพชั้นสูงในเด็ก (Pediatric advance life support) 27 กรกฏาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-7030
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาการพยาบาลเด็กในยุค Gen Me 28 กรกฏาคม 2560 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6052
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 28 กรกฏาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-140-0000-7075
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 29 กรกฏาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7085
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 29 ก.ค. 2560-10 พ.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7026
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 17 31 กรกฏาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6282
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Emergency Nursing : Immediate approach, minimize risks 31 ก.ค. 2560-02 ส.ค. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7232
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 31 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-130-0000-7005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9951639
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ด้วยการจัดการรายกรณี (Case management) 31 ก.ค. 2560-01 ส.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-7006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข 31 ก.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-7017
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 โรงพยาบาลชัยภูมิ การช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 31 ก.ค. 2560-01 ส.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0659-7004
ที่อยู่ : รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-837100-3 ต่อ 2402 (0868712110)
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 11 31 ก.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-7007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 8 01 ส.ค. 2560-02 ส.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7142
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 01 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7090
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6091
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6094
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การพัฒนาระบบแกนนำประเมินภายใน (Internal Survey System Training) : การนำมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติ 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-7043
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ Patient Safety road to Quality Care : Blood Transfusion 02 สิงหาคม 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-131-0000-7009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1924-1180, 0-2207-6092
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7010
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เป็นสากลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ รุ่นที่ 2 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-7012
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต (advanced course and workshop in extracorporeal blood purification) 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6062
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-7008
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2058970
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงพยาบาลชัยภูมิ การช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 02 ส.ค. 2560-03 ส.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0659-7005
ที่อยู่ : รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-837100-3 ต่อ 2402 (0868712110)
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 10 02 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6106
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 18 03 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6283
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 7 03 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7160
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 1 03 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-7017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 03 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-141-0000-7024
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 11 03 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7132
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เครื่องมือแพทย์กับผู้ป่วยวิกฤติ โรคมะเร็งและโรคไต 2560 03 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7150
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ชุมชนคนห้องคลอด รุ่นที่ 2 03 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7194
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการปฏิบัติงานภาคสนามการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรมและแบบบันทึกการดูแล 03 ส.ค. 2560-04 ส.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0515-7005
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0899272324
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รุ่นที่ 2 04 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-7018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Employee combat communicable disease 04 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7074
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา โรคไข้เลือดออก และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 04 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0607-7016
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 8 07 สิงหาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7066
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Updated Contemporary Nursing Theories and Applications 07 ส.ค. 2560-09 ส.ค. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7056
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 07 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-129-0000-7005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 9 ต่อ 139, 061-2397456
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 7 07 ส.ค. 2560-08 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7128
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 4 07 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 26.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-7020
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 07 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-144-0000-7004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053247675
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี โครงการโรคปอดจากการทำงาน 07 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0618-7013
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 8 07 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-6024
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การเตรียมความพร้อมบทบาทการเป็นหัวหน้าเวร รุ่นที่ 3 08 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7208
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทำอย่างไร ผู้ป่วยจึงปลอดภัยเมื่อต้องให้เลือด 09 สิงหาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7160
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 09 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-7028
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 10 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-7042
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 9 10 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7143
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Update 2017 10 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-109-0000-7004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 043754333 ต่อ2384
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน รุ่นที่ 2 10 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7072
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 10 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-7029
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา โรคหอบหืดและปอดอักเสบ 10 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0607-7017
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดและเด็ก รุ่นที่ 4 10 ส.ค. 2560-11 ส.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-7015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การบริหารจัดการผู้ป่วยสับสนและก้าวร้าว 15 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7230
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักการดูแลผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพื่อทำหัตถการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 15 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-107-0000-7007
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ภาคีตะวันออกร่วมใจส่งเสริมปฐมวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ 15 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-117-0000-7008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 12 15 ส.ค. 2560-16 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7133
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 16 สิงหาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7058
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 หัวข้อ "มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน" 16 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0400-7005
ที่อยู่ : สมาคมศิษยเก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901834
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา Ostomy and wound care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 4 16 สิงหาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-7017
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร IC Day และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 16 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-7019
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 59 16 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6110
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความท้าทายทางสังคมกับระบบการดูแลสุขภาพครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7039
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Update Clinical Guidelines in Pediatrics 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7017
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 3 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-7021
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6176
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7173
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 17 สิงหาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7059
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 6 รุ่นที่ 1 17 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-209-0000-7010
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 2 days in District Health CVT Net Work : เครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-7012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การพยาบาลผู้ป่วยรังสีวิทยา 17 ส.ค. 2560-18 ส.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0653-7003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0954691965
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 3 18 สิงหาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7060
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 6 รุ่นที่ 2 18 สิงหาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-209-0000-7011
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 14 19 ส.ค. 2560-20 ส.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7065
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล วันที่ 22, 23, 24 สิงหาคม และวันที่ 4- 7 กันยายน 2560 42.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-7029
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 3 21 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 24.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-107-0000-6013
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 4 21 ส.ค. 2560-22 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-7022
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล 21 สิงหาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6059
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาล 21 ส.ค. 2560-01 ก.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0637-7029
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การจัดเก็บและส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 8 24 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7033
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Special issue in infection control 24 สิงหาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-207-0000-7022
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี Best Practices of Risk Management in Nursing 24 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0402-7003
ที่อยู่ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0849229417
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2560 24 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0651-7017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 9 28 สิงหาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7067
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 19 28 สิงหาคม 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6284
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 28 ส.ค. 2560-01 ก.ย. 2560 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7057
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นวัตกรรมทางการพยาบาลและงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ: ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-109-0000-7005
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 043754333 ต่อ2384
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่ไทยแลนด์ 4.0 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-115-0000-7017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 13 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7134
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้การปรึกษารายบุคคล Satir model เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในครอบครัว สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 28 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7030
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย Transforming Wound, Ostomy and Continence Nursing @ Thailand 4.0 การปฎิรูปการพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายในยุคไทยแลนด์ 4.0 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0414-7002
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพนม รุ่นที่ 1 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0510-7012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ Apply research to nursing 28 สิงหาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี New generation กับความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล 28 ส.ค. 2560-29 ส.ค. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0516-7002
ที่อยู่ : 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3090986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 10 29 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7144
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ MDR CRISIS 2017 29 ส.ค. 2560-30 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-7001
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต 30 ส.ค. 2560-01 ก.ย. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7051
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการประจำปี Inspiring innovation and transitional cancer nursing from primary prevention to long term care 30 ส.ค. 2560-01 ก.ย. 2560 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0414-7001
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพนม รุ่นที่ 2 30 ส.ค. 2560-31 ส.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0510-7013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 11 31 ส.ค. 2560-01 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7145
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 04 ก.ย. 2560-29 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7017
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา เพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 04 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-7011
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สภาการพยาบาล จริยธรรม : คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล 06 ก.ย. 2560-08 ก.ย. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-001-0000-7040
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 15 06 ก.ย. 2560-07 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7066
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 17 07 ก.ย. 2560-08 ก.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7138
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 10 11 กันยายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7068
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง 11 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-128-0000-7008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก Review of Clinical and Management in Nursing Medicine 11 ก.ย. 2560-13 ก.ย. 2562 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7076
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และประเมินความพร้อมในการเริ่มยาต้านไวรัส 11 ก.ย. 2560-14 ก.ย. 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7031
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 16 13 ก.ย. 2560-14 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7067
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 12 14 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7146
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 15 14 ก.ย. 2560-15 ก.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7136
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 17 16 ก.ย. 2560-17 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7068
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 16 18 ก.ย. 2560-19 ก.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7137
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 18 20 ก.ย. 2560-21 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7069
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 18 21 ก.ย. 2560-22 ก.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7139
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 11 25 กันยายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7069
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 20 25 กันยายน 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6285
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 8 25 ก.ย. 2560-26 ก.ย. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7129
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 25 กันยายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 25 กันยายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 13 26 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7147
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 26 ก.ย. 2560-26 ก.ย. 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 19 27 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7070
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฝึกอบรมและทดสอบผ่านการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 3 27 กันยายน 2560 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7200
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 14 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7148
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 8 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7115
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 28 กันยายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 รุ่นที่ 2 29 กันยายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 15 11 ต.ค. 2560-12 ต.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7149
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 20 14 ต.ค. 2560-15 ต.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7071
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษา Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวและดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 16 ต.ค. 2560-19 ต.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7032
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 5 16 ต.ค. 2560-20 ต.ค. 2560 26.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-7021
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สภาการพยาบาล ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health) 20 ต.ค. 2560-22 ต.ค. 2560 22.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7034
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การประเมินระบบทางเดินหายใจและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway รุ่นที่ 3 20 ตุลาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7025
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 8 24 ต.ค. 2560-25 ต.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7161
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ต.ค. 2560-01 พ.ย. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-7052
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ต.ค. 2560-03 พ.ย. 2560 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-7053
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 36 30 ต.ค. 2560-10 พ.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-6155
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2017 International DIRFloortime? Conference A Pathway to Understanding and Engaging a Child with Autism 09 พ.ย. 2560-10 พ.ย. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7192
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 11 พ.ย. 2560-12 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7072
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Holistic Care in Hemodialysis 11 พฤศจิกายน 2560 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-7005
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย The 3rd Asia Pacific Pediatric Nursing Conference 2017 "Healthy Children for Healthy World : Challenges for Pediatric Nurses" 20 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0407-7003
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 024129079
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 27 พ.ย. 2560-30 พ.ย. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7033
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต 29 พ.ย. 2560-23 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-105-0000-6035
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-7058
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่อชาติ" 12 ธ.ค. 2560-14 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7058
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 22 16 ธ.ค. 2560-17 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7073
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษารายบุคคล Satir model ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างพลังและ ความสุข ในการทำงานและใช้ชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7034
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สภาการพยาบาล ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-7039
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การประเมินระบบทางเดินหายใจและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway รุ่นที่ 4 22 ธันวาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7026
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)