กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
มิถุนายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก (PALS 2015) 28 มิถุนายน 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-6084
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพยาบาลภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 28 มิถุนายน 2559 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-6087
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 28 มิ.ย. 2559-29 มิ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-6065
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 28 มิ.ย. 2559-29 มิ.ย. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0637-6009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ การพัฒนาเครือข่ายการดูแล NCD (DM/HT uncontrolled) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 28 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-6009
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero รุ่นที่ 2 28 มิถุนายน 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6040
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การเพิ่มสมรรถนะแก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care รุ่นที่ 1 28 มิถุนายน 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 สภาการพยาบาล กลไกลจริยธรรมเพื่อการดำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการพยาบาล (ทฤษฎี) 29 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-6019
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967516
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่าตัดหัวใจ...ไม่น่ากังวลอย่างที่คิด รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน 2559 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-6189
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาภาพลักษณ์พยาบาล ในศตวรรษที่ 21 29 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-118-0000-6013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-242397 ต่อ 115 , 087-2468728
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พยาบาลยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม 29 มิถุนายน 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-131-0000-6033
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819241180, 022076092
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การวางแผนการสอน กระบวนการสอนและการวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 29 มิ.ย. 2559-15 ก.ค. 2559 22.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-6014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 6 29 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6029
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่1 29 มิถุนายน 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-6066
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Advance live support in obstetrics and pediatric (ALSOP) รุ่นที่ 1 29 มิถุนายน 2559 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-6038
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น International Conference in Ethics and Evidences (ICEE) 29 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-213-0000-6054
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยและระงับปวดหลังผ่าตัด รุ่นที่ 3 29 มิถุนายน 2559 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0611-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5699-118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาล (ET Junior) ด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (Wound Care) รุ่นที่ 1 29 มิ.ย. 2559-30 มิ.ย. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0619-6008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero รุ่นที่ 1 29 มิถุนายน 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6034
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 30 มิ.ย. 2559-01 ก.ค. 2559 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-6050
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง 30 มิถุนายน 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6029
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 30 มิถุนายน 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-6067
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Shock 30 มิถุนายน 2559 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-6034
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Advance live support in obstetrics and pediatric (ALSOP) รุ่นที่ 2 30 มิถุนายน 2559 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-6039
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลชัยภูมิ ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 30 มิถุนายน 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0659-6003
ที่อยู่ : รพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-837100-3 ต่อ 1339 (0868712110)
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สภาการพยาบาล กลไกลจริยธรรมเพื่อการดำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ : บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กรรมการจริยธรรม และผู้บริหารทางการพยาบาล (ปฏิบัติ) 01 กรกฏาคม 2559 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-001-0000-6020
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967516
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 01 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-6068
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต 01 ก.ค. 2559-31 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-6024
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 2 01 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6012
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การบูรณาการ : การนิเทศทางการพยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล อย่างมืออาชีพ 04 ก.ค. 2559-06 ก.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-6047
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง 04 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6060
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง (หลักสูตร 10 วัน) 04 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6066
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต (หลักสูตร 10 วัน) 04 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6091
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery 04 ก.ค. 2559-14 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-6033
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 04 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-5056
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 1 04 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 2 04 ก.ค. 2559-05 ก.ค. 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การพยาบาลเด็ก 04 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-6046
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี "Pre and Post HIV Test Counseling" 04 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5046
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัด นครราชสีมา 04 ก.ค. 2559-16 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-6019
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปวยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รุ่นที่ 1 04 กรกฏาคม 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0637-6013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 1 04 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0637-6011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 7 04 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-5025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายสำหรับแพทย์และพยาบาล 04 ก.ค. 2559-06 ก.ค. 2559 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0653-6002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7013977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 4 04 ก.ค. 2559-06 ก.ค. 2559 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6022
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การเพิ่มสมรรถนะแก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care รุ่นที่ 2 04 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 05 ก.ค. 2559-06 ก.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-142-0000-6005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 054-431779 ต่อ 114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ 05 ก.ค. 2559-06 ก.ค. 2559 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-6052
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รุ่นที่ 2 05 ก.ค. 2559-07 ก.ค. 2559 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-6048
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (สำหรับพยาบาล) รุ่นที่ 1 05 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0602-6019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 05 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0611-6013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5699-118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษา เพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเพิ่ม Adherence การกินยาต้านไวรัส รุ่นที่ 1 05 ก.ค. 2559-07 ก.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-6023
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปวยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รุ่นที่ 2 05 กรกฏาคม 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0637-6014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Respiratory Syncytial Virus 05 กรกฏาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 2 06 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-6010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 3 06 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวทันยุค : การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 07 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-105-0000-6032
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 07 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 07 ก.ค. 2559-08 ก.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0622-6005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีธัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 025287800 ต่อ 57126
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่องานเวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์ (จังหวัดกระบี่) 08 กรกฏาคม 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-6011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อวัณโรค 08 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-6073
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Advance for Continuous Renal Replacement Therapy 08 กรกฏาคม 2559 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-6089
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพราะคุณคือศูนย์กลาง ร่วมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กไทย 08 กรกฏาคม 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-6083
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Future in Advance CVT Nursing 08 ก.ค. 2559-09 ก.ค. 2559 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-6002
ที่อยู่ : 39 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 5 08 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงสูง และการบริการความเสี่ยงสูง : การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ 08 กรกฏาคม 2559 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 16 09 ก.ค. 2559-10 ก.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6039
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Mini Case Manager) 11 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 35.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-6063
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 1 11 ก.ค. 2559-12 ก.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-6012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 10 11 ก.ค. 2559-12 ก.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5208
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ ในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด 11 ก.ค. 2559-12 ก.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-6090
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 11 ก.ค. 2559-13 ก.ค. 2559 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-6005
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (สำหรับพยาบาล)0 11 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0602-6020
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 11 กรกฏาคม 2559 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0616-6017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้การปรึกษาในกลุ่มคู่รัก สามี ภรรยา 11 ก.ค. 2559-14 ก.ค. 2559 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-6026
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้สูงอายุ (Frail elderly) รุ่นที่ 1 11 กรกฏาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 12 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-6061
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Better Communication Better Relationship 13 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6171
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลเรื้อรัง เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี 13 กรกฏาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-125-0000-6009
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 2 13 ก.ค. 2559-14 ก.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-6013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 5 13 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6023
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero รุ่นที่ 10 13 กรกฏาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6048
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การดูแลผู้สูงอายุ (Frail elderly) รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลหัวใจ ให้ปลอดภัยด้วยสติ 14 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น Advanced cardiac life support (ACLS) รุ่นที่ 3 14 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-6048
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาล (ET Junior) ด้านการดูแลผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (Wound Care) รุ่นที่ 2 14 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0619-6010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The 5th South East Asian Pharmacogenomics Research Network Meeting 15 กรกฏาคม 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-6190
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
63 สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย Perioperative nursing management : How to ? 16 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0404-6003
ที่อยู่ : เลขที่ 1/237 อาคารสีลมแกรนด์เทอเรส ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6320003 / 087-1132270
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมอาจารย์คลินิก 21 ก.ค. 2559-25 ก.ค. 2559 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-5102
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้อผิดพลาดด้านจริยธรรมและกฎหมาย : ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลควรรับมืออย่างไร 21 ก.ค. 2559-22 ก.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-6006
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 21 ก.ค. 2559-22 ก.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-6026
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดและเด็ก รุ่นที่ 3 21 ก.ค. 2559-22 ก.ค. 2559 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0638-6005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (NP) 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-124-0000-6007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-128-0000-6005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องที่บ้าน เขต 13 กรุงเทพมหานคร 25 ก.ค. 2559-27 ก.ค. 2559 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-214-0000-6026
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Trauma and Emergency Nurse Coordinator 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0507-6003
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รุ่นที่ 2 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0618-6012
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร Infection Prevention and Control for ASEAN Control for ASEAN Community : Preparedness of Thailand 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-6023
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 2 25 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0637-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การวิเคราะห์ค่าก๊าซในเลือดสำหรับพยาบาล 25 กรกฏาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การเตรียมบุคลากรพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำทางการพยาบาล กลุ่มที่ 2 26 ก.ค. 2559-30 ส.ค. 2559 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-6051
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแผนอายุรกรรม รุ่นที่ 1 26 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-209-0000-6017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 26 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษา เพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเพิ่ม Adherence การกินยาต้านไวรัส รุ่นที่ 2 26 ก.ค. 2559-28 มิ.ย. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-6024
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-6057
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัยครั้งที่ 1 เรื่อง พยาบาล : การอนุรักษ์การได้ยิน 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-6021
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัหาวิกฤตระบบหายใจ (รุ่นที่ 2) 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5197
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการแผนอายุรกรรม รุ่นที่ 2 27 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-209-0000-6018
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา, ศัลยกรรม, เคมีบำบัด (Journal club and Research conference) 27 กรกฏาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-5014
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero รุ่นที่ 9 27 กรกฏาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6047
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สูติศาสตร์ฉุกเฉิน พลาดได้ไง ถ้าใจคิดถึง (Miss and Missed in Obstetrics Emergency) (Work shop) 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6039
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การสื่อสารด้วยสันติวิธี (การเจรจาไกล่เกลี่ย) รุ่นที่ 1 28 ก.ค. 2559-18 ก.ค. 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-142-0000-6013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 054-431779 ต่อ 114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สูติศาสตร์ฉุกเฉิน พลาดได้ไง ถ้าใจคิดถึง (Miss and Missed in Obstetrics Emergency) (สำหรับผู้ที่ไม่เข้า Work shop) 28 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6057
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
89 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่องานเวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 29 กรกฏาคม 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-6012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
90 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การสื่อสารด้วยสันติวิธี (การเจรจาไกล่เกลี่ย) รุ่นที่ 2 29 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-142-0000-6016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 054-431779 ต่อ 114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
91 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 29 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
92 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงสูง และการบริการความเสี่ยงสูง : การดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ 29 กรกฏาคม 2559 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0648-6006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
93 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 30 กรกฏาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6083
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 01 ส.ค. 2559-20 ส.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-6025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 01 สิงหาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่ 01 ส.ค. 2559-12 ส.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-6020
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพัฒนาศักยภาพพยาบาลอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 02 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6092
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 02 สิงหาคม 2559 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-6013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 03 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-6047
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : provider course) รุ่นที่ 53 03 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6008
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประชุมวิชาการประจำปี 2559 : Service Quality Management in Nursing 04 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-200-0000-6080
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 04 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-6012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลผู้ป่วยสำหรับ case manager 04 สิงหาคม 2559 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-06-000-0619-6005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทบทวนพื้นฐานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และการจัดการอาการที่พบบ่อย 04 ส.ค. 2559-05 ส.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0653-6001
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7013977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่องานเวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์ (จังหวัดสุพรรณบุรี) 05 สิงหาคม 2559 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-6013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Mini Case Manager for COPD) 08 ส.ค. 2559-10 ส.ค. 2559 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-6064
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน รุ่นที่ 2 09 สิงหาคม 2559 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-6063
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ 10 ส.ค. 2559-11 ส.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-6093
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 3 16 ส.ค. 2559-17 ส.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-6014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ระบบบันทึกทางการพยาบาล และ Focus charting ฝ่ายการพยาบาล รุ่นที่ 2 16 สิงหาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6095
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 6 17 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-6024
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Quality of Asthma & COPD management For Admission rate near Zero รุ่นที่ 7 17 สิงหาคม 2559 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-6045
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 19 18 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5222
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support รุ่นที่ 3 18 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6045
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 4 19 ส.ค. 2559-20 ส.ค. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-141-0000-6015
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 17 20 ส.ค. 2559-21 ส.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6040
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การประเมินผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นสำหรับพยาบาล 22 สิงหาคม 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support รุ่นที่ 4 23 ส.ค. 2559-24 ส.ค. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6046
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต 24 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-6066
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฉุกเฉิน ติดเชื้อ เรื้อรัง ในบริการปฐมภูมิที่คุณ (อาจ)...ยังไม่รู้ 24 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-6042
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้บริการปรึกษาเพื่อส่งเสริมการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี 24 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-5039
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (Mini Case Manager) 25 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-6065
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 11 25 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5209
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 12 29 ส.ค. 2559-30 ส.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5210
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 7 31 ส.ค. 2559-01 ก.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6030
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 13 01 ก.ย. 2559-02 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5211
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (รุ่นที่ 3) 01 ก.ย. 2559-30 ธ.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-5040
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Update on Well Child care : Investment for the future (การลงทุนเพื่ออนาคต เริ่มต้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) 01 ก.ย. 2559-02 ก.ย. 2559 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-6049
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 14 05 ก.ย. 2559-06 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5212
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 05 ก.ย. 2559-09 ก.ย. 2559 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-6004
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 8 07 ก.ย. 2559-08 ก.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6031
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 25 08 ก.ย. 2559-09 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5228
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการเตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 09 ก.ย. 2559-29 ก.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6081
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 18 10 ก.ย. 2559-11 ก.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6041
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 15 12 ก.ย. 2559-13 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5213
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 9 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6032
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 22 15 ก.ย. 2559-16 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5225
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 23 19 ก.ย. 2559-20 ก.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5226
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 10 21 ก.ย. 2559-22 ก.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6033
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 6 22 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-5676
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก รุ่นที่ 6 22 ก.ย. 2559-23 ก.ย. 2559 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-6072
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support รุ่นที่ 5 26 ก.ย. 2559-27 ก.ย. 2559 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-6047
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 26 กันยายน 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-6036
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ 26 กันยายน 2559 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-5020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 27 กันยายน 2559 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-6037
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 19 08 ต.ค. 2559-09 ต.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6042
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล (รุ่นที่ 2) 10 ต.ค. 2559-21 ต.ค. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-5229
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 8 25 ต.ค. 2559-26 ต.ค. 2559 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6116
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค 25 ต.ค. 2559-26 ต.ค. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6031
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย How to improve the quality of care in hemodialysis? 07 พฤศจิกายน 2559 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-6003
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2239640, 081-9234584
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 20 12 พ.ย. 2559-13 พ.ย. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6043
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 14 พ.ย. 2559-25 พ.ย. 2559 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-6046
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 24 21 พ.ย. 2559-22 พ.ย. 2559 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-5227
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2559
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 17 ธ.ค. 2559-18 ธ.ค. 2559 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-6044
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มกราคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular) 24 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-6032
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)