กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
พฤศจิกายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 10 20 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7051
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เทคนิคและ Pitfall การเขียนผลงานวิชาการ 20 พฤศจิกายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-7052
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน 20 พ.ย. 2560-23 พ.ย. 2560 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7061
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักการดูแลผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพื่อทำหัตถการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 20 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-107-0000-7007
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง รุ่นที่ 2 20 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-114-0000-7018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 20 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-123-0000-7010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 20 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-129-0000-7007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 9 ต่อ 139, 061-2397456
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ปี 2561 รุ่นที่ 2 20 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-143-0000-7008
ที่อยู่ : 224 ถนนพลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815935727
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District health System) 20 พ.ย. 2560-23 พ.ย. 2560 23.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7071
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ CHALLENGING TRAUMA CARE : PREVENTION TO DEFINITIVE CARE 20 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-7016
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย The 3rd Asia Pacific Pediatric Nursing Conference 2017 "Healthy Children for Healthy World : Challenges for Pediatric Nurses" 20 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0407-7003
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 024129079
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร พัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12 20 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-7023
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 สภาการพยาบาล โครงการพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ 21 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-001-0000-7058
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967520
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล (TCAB) 21 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7058
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 34 21 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7021
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : 0-2986-9213 ต่อ 7362
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 สภาการพยาบาล ์Nutrition Update 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-001-0000-7057
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 087-0305301
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิฃาการสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2560 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-100-0000-7025
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางและ Implantable Ports รุ่นที่ 1 23 พฤศจิกายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7274
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ "Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2017" 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7239
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7047
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Practice and Policy in Transplantation 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7081
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 23 พฤศจิกายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-211-0000-7017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจรรยาบรรณอย่างรู้ทันกฎหมาย 23 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0505-7004
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-330479-82
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0 24 พฤศจิกายน 2560 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7065
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Diabetes Management : goal of Care 24 พฤศจิกายน 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-7026
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Update Caring in Thoracic surgery 24 พฤศจิกายน 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7083
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Based Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 19 มกราคม 2561, 23 มีนาคม 2561 , 25 พฤษภาคม 2561 24.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-203-0000-7039
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตจังหวัดนครราชสีมา 24 พฤศจิกายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-7040
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง 24 พฤศจิกายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7019
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เพื่อองค์กรแห่งความสุข รุ่นที่ 3 25 พ.ย. 2560-26 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-7023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 สำนักการพยาบาล ประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 27 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-003-0000-7086
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 27 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-7068
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 4 27 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 33.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-115-0000-7019
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี การปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนอง service plan ในยุคไทยแลนด์ 4.0 27 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-120-0000-7007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาท 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7694249
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ (NP) 27 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-123-0000-7012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2561 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รุ่นที่ 1 27 พ.ย. 2560-02 ธ.ค. 2560 38.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-124-0000-7012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support (ACLS) รุ่นที่ 1 27 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7054
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) (หลักสูตร 2 วัน) 27 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7072
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 27 พ.ย. 2560-30 พ.ย. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7033
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) 27 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0624-7012
ที่อยู่ : 212 ถนนแจ้งสนิท ต. ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 0819777220 ; 045352532
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดระบบบริการผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 27 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7055
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1 28 พฤศจิกายน 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7041
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ติดเชื้อ HIV รุ่นที่ 1 28 พฤศจิกายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางและ Implantable Ports รุ่นที่ 2 29 พฤศจิกายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7275
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต 29 พ.ย. 2560-23 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-105-0000-6035
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Siriraj Palliative Care Day 2017 "Universal Health Coverage and Palliative Care: Don’t leave those suffering behind." 29 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7272
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่ติดเชื้อ HIV รุ่นที่ 2 29 พฤศจิกายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7003
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management of Common Pesticide Poisonings) 30 พฤศจิกายน 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-7272
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทับ รุ่นที่ 1 30 พฤศจิกายน 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7277
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทับ รุ่นที่ 2 30 พฤศจิกายน 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7278
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7062
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 20 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7232
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support (ACLS) รุ่นที่ 2 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7055
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-7058
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาบริการสุขภาพที่สมดุล 01 ธันวาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-137-0000-7007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-388555 ต่อ 2204,2212
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Update in Early Lung Cancer 01 ธ.ค. 2560-02 ธ.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7078
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3) 3rd Chiang Mai Conference of Emergency Medicine (CCEM2017) : Things You Should Not Miss In Emergency Care 01 ธ.ค. 2560-02 ธ.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7084
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Retinal Nurse Specialty 04 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 (Nursing Administration in Clinical of stroke patient training program batch 1) 04 ธ.ค. 2560-29 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-7025
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 04 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-7033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The 8th Ramathibodi neonatology 2017 06 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-101-0000-7265
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian International Conference on Humanized Health Care 2017 (AIC-HHC 2017) Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World 06 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7066
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บทสรุปการเรียนรู้สู่การปฎิบัติบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคตะวันออก 06 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-7030
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) การดูแลระยะยาว รุ่นที่ 2 06 ธ.ค. 2560-26 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-120-0000-7009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาท 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7694249
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 3 06 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-129-0000-7008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 9 ต่อ 139, 061-2397456
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บันทึกทางการพยาบาลคือหลักฐานสำคัญของการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นสากล : แนวคิดและแนวปฏิบัติ 06 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-7027
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Neonatal thermal management and Neonatal unit over-crowding : how to prevent and deal with 06 ธันวาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7085
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 1 06 ธันวาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7006
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Diabetes Kidney Diseases and Dialysis for Diabetes 07 ธ.ค. 2560-09 ธ.ค. 2560 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7082
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Good Clinical Practice in Neonatology 07 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7086
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2560 07 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-7039
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมวิชาการ ช่อหางนกยูงคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ 09 ธันวาคม 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0507-7007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 1 12 ธ.ค. 2560-13 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7042
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่อชาติ" 12 ธ.ค. 2560-14 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7058
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง รุ่นที่ 3 12 ธ.ค. 2560-25 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-114-0000-7019
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 2 12 ธันวาคม 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7007
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Updated and Enhancing Quality of Care for Cardiovascular-Thoracic Nursing Practice 12 ธ.ค. 2560-13 ธ.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0410-7007
ที่อยู่ : 39 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทับ รุ่นที่ 3 13 ธันวาคม 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7279
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทับ รุ่นที่ 4 13 ธันวาคม 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7280
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางและ Implantable Ports รุ่นที่ 3 13 ธันวาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7276
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม (Basic and Advance Course in Dementia Care) 13 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7285
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 13 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7059
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2561 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รุ่นที่ 2 13 ธ.ค. 2560-20 ธ.ค. 2560 38.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-124-0000-7013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 13 ธ.ค. 2560-14 ธ.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-144-0000-7005
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053247675
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 14 ธันวาคม 2560 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7244
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ Update diabetic educators 2017 14 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0409-7010
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ชมรมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัดแห่งประเทศไทย Patient & Professional Safety : Nursing Challenge in Thailand 4.0 14 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 12.56
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0413-7001
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช, ฉก 7 เหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 0909698389
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 1 15 ธันวาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7265
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ก้าวสู่สูงวัยพัฒนากายใจ 4.0 อย่างมีส่วนร่วม 16 ธ.ค. 2560-17 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-113-0000-7010
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 022416515
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 22 16 ธ.ค. 2560-17 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7073
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วิชาชีพพยาบาลในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : Nursing Professional in Thailand ๔.๐ Challenges and Solutions 16 ธ.ค. 2560-17 ธ.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-142-0000-7011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 054-431779 ต่อ 114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 สภาการพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ เรื่อง “Innovation in Cancer Research and Care” 18 ธ.ค. 2560-20 ธ.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-7056
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager) รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22, 25-29 ธันวาคม 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-7028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 รุ่นท่ 2 18 ธ.ค. 2560-29 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-123-0000-7011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 18 ธ.ค. 2560-20 ธ.ค. 2560 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7026
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 13 18 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7085
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดระบบบริการผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 18 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7057
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Pediatric Nurses Conference 2017: Let's Move Together for IV Care Quality 19 ธ.ค. 2560-20 ธ.ค. 2560 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-110-0000-7020
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษารายบุคคล Satir model ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างพลังและ ความสุข ในการทำงานและใช้ชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7034
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 สภาการพยาบาล ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-7039
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Critical Care Medicine 2017 : The Best ICU (Preconference workshop) 20 ธันวาคม 2560 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-112-0000-7016
ที่อยู่ : 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Critical Care Medicine 2017 : The Best ICU 21 ธ.ค. 2560-23 ธ.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-112-0000-7015
ที่อยู่ : 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พยาบาล : การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 21 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-117-0000-7010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การประเมินระบบทางเดินหายใจและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway รุ่นที่ 4 22 ธันวาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7026
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2561 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รุ่นที่ 3 24 ธ.ค. 2560-29 ธ.ค. 2560 38.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-124-0000-7014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Update in emergency and trauma nursing research 26 ธันวาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-105-0000-7020
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 2 26 ธันวาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7266
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support (ACLS) รุ่นที่ 3 26 ธ.ค. 2560-27 ธ.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7056
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nursing reform to promote Sustainable Development Goals 28 ธ.ค. 2560-29 ธ.ค. 2560 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0514-7002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มกราคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 4 03 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-129-0000-7009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 9 ต่อ 139, 061-2397456
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 4 03 มกราคม 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7245
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 1 03 ม.ค. 2561-30 เม.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7051
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 14 04 ม.ค. 2561-05 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7226
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 11 08 ม.ค. 2561-09 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7052
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Smart Ageing in Smart 4.0 Society สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0 08 ม.ค. 2561-10 ม.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-100-0000-7024
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager) รุ่นที่ 3 วันที่ 8-12, 15-19 มกราคม 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-7029
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 08 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-106-0000-7010
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21802 , 21800
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 2 08 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-125-0000-7016
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 8 08 ม.ค. 2561-29 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7220
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง รุ่นที่ 4 09 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-114-0000-7020
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 5 09 ม.ค. 2561-10 ม.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7254
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2 09 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7042
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 7 รุ่นที่ 1 09 ม.ค. 2561-11 ม.ค. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7045
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 10 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-110-0000-7019
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 10 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7077
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลแผลกดทับ รุ่นที่ 5 11 มกราคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7281
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) การดูแลระยะยาว รุ่นที่ 3 11 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-120-0000-7010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาท 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7694249
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 11 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7214
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 5 15 ม.ค. 2561-16 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7046
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 9 15 ม.ค. 2561-16 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7221
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลจักษุวิทยา (หลักสูตร 10 วัน) 15 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7271
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ (Advanced Technique in ECG and Cardiovascular Nursing) 16 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7067
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 17 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7078
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Hot topics in Pediatric Nutrition 2018 18 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7286
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย รุ่นที่ 1 18 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7048
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Wizarding Academy of Multidisciplinary Nephrology 19 ม.ค. 2561-21 ม.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-140-0000-7082
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 7 22 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7048
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 5 22 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-129-0000-7010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 9 ต่อ 139, 061-2397456
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวทางใหม่ 2015 23 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-105-0000-7021
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 35 23 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7022
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 2 23 ม.ค. 2561-24 ม.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7251
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Good Clinical practice in Neonatology 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-105-0000-7022
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 3 24 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7079
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thailand ๔.๐ Start Up for IV team 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-7028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 25 มกราคม 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7246
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 วันที่ 26 -28 มกราคม และ 2-4, 8- 11 กุมภาพันธ์ 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-7025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 3 26 มกราคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7267
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 3 26 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7008
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้สูงอายุไทยก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์ ๔.๐ 27 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-114-0000-7016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 4 29 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7045
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 7 รุ่นที่ 2 30 ม.ค. 2561-01 ก.พ. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7046
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Updated Contemporary Nursing Theories and Applications 31 ม.ค. 2561-02 ก.พ. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7056
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 31 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7080
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Holistic Care for Renal Replacement Therapy 02 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7016
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก 02 กุมภาพันธ์ 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7020
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 4 03 กุมภาพันธ์ 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7009
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Dialysis Review for Nurses 2561 03 ก.พ. 2561-04 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-7017
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 3 05 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-125-0000-7017
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 10 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7222
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Advanced Critical and Emergency Care Nursing 05 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7047
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การประชุมวิชาการ "101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 06 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7260
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
9 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 9 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7050
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 12 ก.พ. 2561-15 ก.พ. 2561 22.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7259
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7004
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 19 กุมภาพันธ์ 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7247
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7248
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 19 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7005
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7050
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7215
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 21 26 ก.พ. 2561-21 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7233
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 4 02 มีนาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7268
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 6 06 มี.ค. 2561-07 มี.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7255
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand : "Add Life to Years" 07 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7273
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 11 12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7223
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 5 17 มีนาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7010
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 4 19 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7216
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 23 มีนาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7021
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 12 26 มี.ค. 2561-27 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7224
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 22 29 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7234
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 6 09 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7011
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 36 24 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7052
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 3 01 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7043
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" รุ่นที่ 2 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7049
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 7 18 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7012
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โภชนบำบัด นวัตกรรมและความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งแบบผสมผสาน : บทบาทพยาบาล 25 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7022
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 8 09 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7013
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 37 19 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 3 19 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7252
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 5 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7217
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 9 22 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7014
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 7 03 ก.ค. 2561-04 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7256
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 6 05 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7218
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 15 11 ก.ค. 2561-12 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7227
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7262
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 10 13 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7015
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 5 20 กรกฏาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7269
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-7069
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน 27 กรกฏาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7023
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 16 02 ส.ค. 2561-03 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7228
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 4 07 ส.ค. 2561-08 ส.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7253
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 17 20 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7229
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 22 สิงหาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7263
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 03 ก.ย. 2561-28 ธ.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7053
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 8 04 ก.ย. 2561-05 ก.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7257
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 23 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7235
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 24 13 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7236
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 18 17 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7230
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 4 19 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7264
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 25 20 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7237
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 6 28 กันยายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7270
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 7 30 ต.ค. 2561-31 ต.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7219
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 13 02 พ.ย. 2561-03 พ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7225
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)