กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
เมษายน 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy -CP) : บทบาทร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 23 เมษายน 2562 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9155
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 23 เมษายน 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9156
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาศักยภาพพยาบาล: Smart Nurse in Primary Care Cluster 23 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-115-0000-9010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลไกจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 23 เมษายน 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-9112
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม การบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร รุ่นที่ 2 23 เมษายน 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0510-9023
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้กับบุคลากรในสถานบริการเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่นที่ 2 23 เมษายน 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-9016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. โครงการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค 23 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-9016
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงพยาบาลกระบี่ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปอดบวมในเด็ก 23 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0655-9011
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) รุ่นที่ 65 23 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8117
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงพยาบาลตากสิน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 23 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0657-9002
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทักษะการให้คำปรึกษา รุ่นที่ 2 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9143
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 1 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-9014
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-9036
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่และเครือข่าย 24 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0610-9025
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Safety Trauma Care 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-9022
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุไทย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-9019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน) 24 เม.ย. 2562-26 เม.ย. 2562 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0653-9002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 0954691965
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงพยาบาลกระบี่ การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 25 เมษายน 2562 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-9006
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The Science of Nature : Neonatal and Pediatric nutrition update ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2562 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9147
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โครงการบริการวิชาการหลักสูตรอบรมระยะสั้นพยาบาลห้องผ่าตัด endovascular และห้องสวนหัวใจ รุ่นที่ 2 26 เม.ย. 2562-27 เม.ย. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8056
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม ลด VAP และ MDR รุ่นที่ 1 26 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-9018
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การเปลี่ยนถ่ายกระจกตา 26 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0637-9018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 โรงพยาบาลกระบี่ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดกระบี่ 26 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-9012
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วิสัญญีเขต 4 ทุกชีวีปลอดภัย 27 เมษายน 2562 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0649-9004
ที่อยู่ : รพ.พระนารายณ์มหาราช
เบอร์โทรศัพท์ : 036621537
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติชุมชน (NP) 29 เม.ย. 2562-03 พ.ค. 2562 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-133-0000-9008
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 9 29 เม.ย. 2562-02 ส.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9109
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 (6 สัปดาห์) 29 เม.ย. 2562-05 ก.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9108
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Procedural sedation : Implementation the standard of care รุ่นที่ 2 29 เม.ย. 2562-01 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9032
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย รุ่นที่ 11 29 เม.ย. 2562-01 พ.ค. 2562 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9052
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (ฟื้นฟู NP) 29 เม.ย. 2562-03 พ.ค. 2562 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-150-0000-9001
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 29 เม.ย. 2562-18 พ.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-9022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การให้สารน้ำในภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 29 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-9016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร พัฒนาคุณภาพการดูแลแผลกดทับแบบบูรณาการในชุมชน(Smart Care for Pressure Injury) 29 เม.ย. 2562-19 ก.ค. 2562 23.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0646-9001
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4628376
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ COP : Community of Practice และ Nursing Conference & Integrate of Journal club รุ่นที่ 1 29 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-9003
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0849609101
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ 29 เม.ย. 2562-01 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0517-9001
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0887693304
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การเตรียมความพร้อมบทบาทการเป็นหัวหน้าเวร 30 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9154
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลไกจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2 30 เมษายน 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-9113
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การให้สารน้ำในภาวะฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 30 เมษายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-9017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-8062
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 01 พ.ค. 2562-05 ก.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-9024
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง พัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารต่อผู้รับบริการ และจัดการข้อขัดแย้งเบื้องต้น 01 พฤษภาคม 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9033
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 1 เดือน รุ่นที่ 1 01 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-9027
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น (Basic Cancer nurse Coordinators, BCNC) ประจำปี 2562 01 พ.ค. 2562-03 พ.ค. 2562 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0634-9015
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0807602687
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงพยาบาลกระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารการพยาบาล 01 พ.ค. 2562-04 พ.ค. 2562 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-9013
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 6 01 พ.ค. 2562-28 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9056
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรม (Perioperative nursing) รุ่นที่ 7 01 พ.ค. 2562-28 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9057
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 1 02 พ.ค. 2562-28 พ.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-9033
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบบนิเทศเพื่อความปลอดภัย 02 พฤษภาคม 2562 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-9042
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง พัฒนาบุคลากรในด้านการสื่อสารต่อผู้รับบริการ และจัดการข้อขัดแย้งเบื้องต้น รุ่นที่ 2 02 พฤษภาคม 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9034
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Long Team Care เชื่อมโยง COPD CLINIC กับ PCC (คลินิกหมอครอบครัว) 02 พ.ค. 2562-03 พ.ค. 2562 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-9023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล การดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต (Emergency and Critical Care) 02 พ.ค. 2562-03 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0521-9001
ที่อยู่ : 84 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2010057
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Update nursing care in chronic illness 2019 02 พ.ค. 2562-03 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0523-9001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ความก้าวหน้าในการป้องกัน การดูแลรักษา และโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 03 พฤษภาคม 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-9107
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 2 06 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8134
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 2 06 พ.ค. 2562-10 พ.ค. 2562 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8069
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature review) และการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) วันที่ 27-28 พฤษภาคม, 26 มิถุนายน, 9 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-203-0000-9043
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ประจำปี 2562 "from the past to the future : To be ICU Everywhere" 07 พ.ค. 2562-08 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-9055
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ CPR in Pregnancy 08 พฤษภาคม 2562 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-9007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Obstetric Emergencies During Labor 08 พฤษภาคม 2562 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-9009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Thalassemia in Pregnancy 08 พฤษภาคม 2562 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-9008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Learning from Error in Obstetrics 08 พฤษภาคม 2562 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-9010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Respiratory Viral Infection 08 พฤษภาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-9082
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Palliative Care Symposium 08 พฤษภาคม 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-9115
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม ลด VAP และ MDR รุ่นที่ 2 08 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-9019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการจัดการภาวะชักจากไข้ในเด็กที่มีภาวะวิกฤต รุ่นที่ 2 09 พฤษภาคม 2562 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9089
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 9 09 พ.ค. 2562-10 พ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9102
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต" MFM Beyond 2020" 09 พ.ค. 2562-10 พ.ค. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-138-0000-9011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี มาตรฐานการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 09 พฤษภาคม 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0616-9021
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๔ "การดูแลเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Active care for active aging)" 09 พ.ค. 2562-10 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0516-9001
ที่อยู่ : 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3090986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม รุ่นที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0621-9003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894689691
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม 10 พฤษภาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0515-9002
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 024299460
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม รุ่นที่ 2 11 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0621-9004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894689691
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 (Nurse : A Voice to Lead Health for All) 11 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0641-9002
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0845193977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 7 13 พ.ค. 2562-14 พ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9121
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ พัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 13 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-127-0000-9004
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055830785
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Procedural sedation : Implementation the standard of care รุ่นที่ 3 13 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9033
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี การถ่ายทอดมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนสู่การปฏิบัติต่อเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี 13 พ.ค. 2562-14 พ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-9014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Ventilator Expert Nurse รุ่นที่ 1 13 พ.ค. 2562-14 พ.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-9023
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 13 พ.ค. 2562-16 พ.ค. 2562 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-9018
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Annual Meeting Asthma and COPD Clinic Network # 15 13 พ.ค. 2562-14 พ.ค. 2562 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-215-0000-9065
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ยาสูบกับสุขภาพปอด : บทบาทพยาบาล 14 พฤษภาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-9057
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การเขียนบันทึกทางการพยาบาล 14 พฤษภาคม 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9141
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รุ่นที่ 2 14 พฤษภาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9157
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การดูแลต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-112-0000-8033
ที่อยู่ : 1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device (หลักสูตร 4 วัน) 14 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9104
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การวิเคราะห์ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 14 พฤษภาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9035
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0510-9024
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนของพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-9034
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044253000
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม ลด VAP และ MDR รุ่นที่ 3 14 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-9020
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 15 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-9039
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 3 15 พฤษภาคม 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8295
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทักษะการให้คำปรึกษา รุ่นที่ 3 15 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9144
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2 15 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-9015
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทำ Lid hygiene ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 15 พฤษภาคม 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-9040
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม โรคกระจกตา (Corneal Disease) 15 พฤษภาคม 2562 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0602-9017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การเล่นบำบัดโดยใช้ถาดทราย 15 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-9048
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 8 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9122
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Update Treatment in stroke & Cardiovascular Disease" ทันโลกทันเหตุการณ์กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-9037
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย" รุ่นที่ 9 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9022
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การเตรียมตัวและป้องกันปัญหาเชิงจริยธรรม 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-133-0000-9009
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การทำวิจัยในงานประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0501-9002
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสยาม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8219229
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มพูนสมรรถนะพยาบาลด้านการให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ 16 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9064
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 5 17 พฤษภาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8125
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพพยาบาลภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 17 พฤษภาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9067
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 7 20 พ.ค. 2562-21 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 21 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9106
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 1 21 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9045
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การพัฒนาตน (Self Development) โดยใช้ SATIR MODEL รุ่นที่ 2 21 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-8033
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนของพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2 21 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-9035
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044253000
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 22 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-9038
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Procedural sedation : Implementation the standard of care รุ่นที่ 4 22 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9034
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ขั้นพื้นฐาน 22 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8075
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาประสิทธิภาพงานควบคุมป้องกันวัณโรคสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 22 พ.ค. 2562-23 พ.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-9019
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โครงการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 22 พ.ค. 2562-23 พ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0643-9002
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 043-2099999
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 10 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9103
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting" รุ่นที่ 11 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การจัดการความปวด : ผู้ป่วยสุขกายพยาบาลสุขใจ รุ่นที่ 2 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8058
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก Update การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-9029
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวช (ขั้นสูง) 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-9021
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย Sepis ในเด็ก 24 พฤษภาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0603-9002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956053
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหู คอ จมูก 24 พฤษภาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0634-8020
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0807602687
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย/ โรคหัวใจและหลอดเลือด" รุ่นที่ 12 25 พ.ค. 2562-27 พ.ค. 2562 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 1 25 พ.ค. 2562-26 พ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9031
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 39 27 พ.ค. 2562-07 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-9079
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Advance Nursing Management 27 พ.ค. 2562-28 พ.ค. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-9108
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย UPDATE ON SAFETY AND QUALITY IN WOUND OSTOMY AND CONTINENCE CARE 2019 (ก้าวทัน ความปลอดภัย และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 2019) 27 พ.ค. 2562-28 พ.ค. 2562 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0414-9001
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
89 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การบำบัดโดยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว 27 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-9049
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
90 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ COP : Community of Practice และ Nursing Conference & Integrate of Journal club รุ่นที่ 2 27 พฤษภาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-9004
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0849609101
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
91 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 3 27 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8107
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
92 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก 28 พฤษภาคม 2562 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9159
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
93 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 5 28 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8070
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
94 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 2 28 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9046
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
95 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25 29 พ.ค. 2562-30 พ.ค. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9026
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
96 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค ลดเสี่ยง กลุ่มโรค NCD 30 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9042
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
97 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี การจัดการความปวด Pain Practice for Nurse ประจำปี 2562 30 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-9021
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
98 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 30 พ.ค. 2562-31 พ.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-9004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
99 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฺBreastfeeding : From Basic to Innovations 30 พฤษภาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0515-9001
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 024299460
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
100 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับปวดด้วยวิธีระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเองหลังการผ่าตัด สำหรับพยาบาล ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 31 พฤษภาคม 2562 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9137
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
101 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 31 พ.ค. 2562-01 มิ.ย. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9027
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนวคิดหลักการบริหารต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 03 มิ.ย. 2562-04 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย Update Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 Era 03 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-112-0000-8034
ที่อยู่ : 1873 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เส้นทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด: Journey for caring patients with cardiovascular disease 03 มิ.ย. 2562-05 มิ.ย. 2562 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-120-0000-9008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาท 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7694249,097-1073335
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 03 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8192
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3 03 มิ.ย. 2562-28 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8135
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน) 03 มิ.ย. 2562-28 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-8067
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 1 เดือน รุ่นที่ 2 03 มิ.ย. 2562-02 ก.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-9028
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Counselling) รุ่นที่ 1 03 มิ.ย. 2562-05 มิ.ย. 2562 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-9039
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Ventilator Expert Nurse รุ่นที่ 2 03 มิ.ย. 2562-04 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-9024
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด ปี 2562 (หลักสูตร 1 เดือน) 03 มิ.ย. 2562-28 ก.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0634-9014
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0807602687
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สภาการพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (สภาการพยาบาล) 04 มิถุนายน 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-9039
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รุ่นที่ 3 04 มิถุนายน 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9158
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 04 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-9034
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี R2R Talent: กับก้าวที่กล้า สู่ R2R 4.0 “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและ R2R เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็ก” รุ่นที่ ๒ 05 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-9047
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 11 06 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9104
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย" รุ่นที่ 1 06 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-9029
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดสมอง (Stroke) 06 มิ.ย. 2562-07 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0646-9002
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4628376
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 12 10 มิ.ย. 2562-11 มิ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9105
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1 10 มิ.ย. 2562-11 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-9030
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 10 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-115-0000-9008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การสร้างผลงานการวิเคราะห์/ สังเคราะห์งานด้านการพยาบาล 10 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9026
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข พลิกโฉมทศวรรษพยาบาลปฐมภูมิสู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพ ในยุค health digital 10 มิ.ย. 2562-11 มิ.ย. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0400-9004
ที่อยู่ : สมาคมศิษยเก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901834
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 4 10 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8108
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ย รุ่นที่ 2 10 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0517-8004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0887693304
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการให้ความรู้และการพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายระยะต่างๆ 11 มิถุนายน 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-9096
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 6 11 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8071
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 3 11 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9047
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ (สำหรับพยาบาล) รุ่นที่ 16 11 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9051
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 12 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-9040
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 3 12 มิ.ย. 2562-13 มิ.ย. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-9031
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา รุ่นที่ 4 12 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 46.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8021
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การพัฒนาตน (Self Development) โดยใช้ SATIR MODEL รุ่นที่ 3 13 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-8034
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตข้นั พื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 2 14 มิถุนายน 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9119
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 2 15 มิ.ย. 2562-16 มิ.ย. 2562 40.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9032
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การทำ Lid hygiene ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 4 15 มิถุนายน 2562 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-9041
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 17 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-124-0000-9015
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0854431641
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 17 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 34.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-8027
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 17 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 34.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-8028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 2 17 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9048
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 18 มิถุนายน 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9036
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) รุ่นที่ 4 18 มิ.ย. 2562-19 มิ.ย. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-9048
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 19 มิถุนายน 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9037
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประชุมวิชาการประจำปีภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 11 19 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0601-9036
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044253000
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Clinical risk management and patient safety: Peripheral IV Therapy รุ่นที่ 2 19 มิถุนายน 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0517-9004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0887693304
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ยุทธวิธีชะลอวัย (Anti Aging) 20 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-139-0000-9006
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3932 5781 ต่อ 1307
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 20 มิถุนายน 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9038
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 6 21 มิถุนายน 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8126
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 4 21 มิถุนายน 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-9039
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ 24 มิ.ย. 2562-28 มิ.ย. 2562 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-128-0000-9009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 1 24 มิถุนายน 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9111
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Counselling) รุ่นที่ 2 24 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-9040
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล 24 มิ.ย. 2562-28 มิ.ย. 2562 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-9050
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ COP : Community of Practice และ Nursing Conference & Integrate of Journal club รุ่นที่ 3 24 มิถุนายน 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-9005
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0849609101
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 2 25 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9097
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Common Practices in Pediatrics 26 มิ.ย. 2562-28 มิ.ย. 2562 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-9021
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 สภาการพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (จัทบุรี) 29 มิถุนายน 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-9040
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Skill Training for Long-term Care Nurses in Thailand รุ่นที่ 2 01 ก.ค. 2562-06 ก.ค. 2562 36.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-135-0000-9008
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 022181129
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 2 01 กรกฏาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9112
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด : Excellence in Preterm Nursing สำหรับพยาบาล (หลักสูตร 10 วัน) ทฤษฎี วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ปฏิบัติ วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-9114
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรมเฉพาะสาขาปี 2562 รุ่นที่ 1 01 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9058
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 1 01 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9060
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ี 3 02 กรกฏาคม 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9089
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การพัฒนาตน (Self Development) โดยใช้ SATIR MODEL รุ่นที่ 4 03 ก.ค. 2562-04 ก.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-8035
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support : Provider course) รุ่นที่ 5 03 ก.ค. 2562-05 ก.ค. 2562 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8109
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 9 04 ก.ค. 2562-05 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9123
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 13 04 ก.ค. 2562-05 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9106
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 4 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8296
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 10 11 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9124
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 14 11 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9107
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Happy Work Life Lead to Service Excellence 11 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-200-0000-9110
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพแนวใหม่ คศ.2020 11 ก.ค. 2562-13 ก.ค. 2562 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-9006
ที่อยู่ : 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 7 19 กรกฏาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8127
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 สภาการพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (หาดใหญ่) 20 กรกฏาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-9041
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 3 20 ก.ค. 2562-21 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9033
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 16 22 ก.ค. 2562-23 ก.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9109
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมอาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 22 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8100
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ COP : Community of Practice และ Nursing Conference & Integrate of Journal club รุ่นที่ 4 22 กรกฏาคม 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-9006
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0849609101
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) รุ่นที่ 66 22 ก.ค. 2562-24 ก.ค. 2562 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8118
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 22 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 24.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-145-0000-8004
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916869-70
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันยุคการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงภรร์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน 24 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-8067
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแบบบูรณาการ (Smart ICU Nurse) 24 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-9041
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 24 ก.ค. 2562-26 ก.ค. 2562 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-9056
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนวทางการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล 26 กรกฏาคม 2562 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-203-0000-9044
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 6 30 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9086
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Course รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9023
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี พัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง 30 กรกฏาคม 2562 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-9020
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 7 01 ส.ค. 2562-02 ส.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9087
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for pediatric Advance Life Support (PALS) 01 ส.ค. 2562-02 ส.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9028
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรมเฉพาะสาขาปี 2562 รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9059
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9061
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การดูแลแผลผู้ป่วยมะเร็งและ Colostomy Care 02 สิงหาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0634-8021
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0807602687
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 3 06 ส.ค. 2562-07 ส.ค. 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9098
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 3 07 สิงหาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9113
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) รุ่นที่ 67 07 ส.ค. 2562-09 ส.ค. 2562 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8119
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 15 08 ส.ค. 2562-09 ส.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9108
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 11 13 ส.ค. 2562-14 ส.ค. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9125
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 7 13 ส.ค. 2562-14 ส.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9100
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 2 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8289
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 3 15 ส.ค. 2562-16 ส.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9126
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 8 16 สิงหาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8128
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 สภาการพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (ขอนแก่น) 17 สิงหาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-9042
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 1 17 ส.ค. 2562-18 ส.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9034
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ขั้นสูง 29 ส.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8076
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 9 30 สิงหาคม 2562 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8129
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สภาการพยาบาล จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (ลำปาง) 31 สิงหาคม 2562 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-9043
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967536
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The 33rd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2019 "Highlights in Pediatrics: All You Need to Know" 02 ก.ย. 2562-06 ก.ย. 2562 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9145
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 02 ก.ย. 2562-30 ธ.ค. 2562 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-8063
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 7 03 กันยายน 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9114
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 03 กันยายน 2562 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9090
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 17 05 ก.ย. 2562-06 ก.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9110
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 05 ก.ย. 2562-06 ก.ย. 2562 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9107
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 18 09 ก.ย. 2562-10 ก.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9111
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 3 09 ก.ย. 2562-13 ก.ย. 2562 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-9049
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 8 11 กันยายน 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9115
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น (สำหรับพยาบาล) รุ่นที่ 2 13 กันยายน 2562 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9092
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 2 14 ก.ย. 2562-15 ก.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9035
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 5 18 ก.ย. 2562-19 ก.ย. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8297
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Life Support Simulation for Healthcare Provider) รุ่นที่ 9 23 กันยายน 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9116
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 24 ก.ย. 2562-25 ก.ย. 2562 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9099
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช (Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 8 26 ก.ย. 2562-27 ก.ย. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-9101
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 19 03 ต.ค. 2562-04 ต.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9112
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 13 03 ต.ค. 2562-04 ต.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9127
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 20 17 ต.ค. 2562-18 ต.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9113
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 14 17 ต.ค. 2562-18 ต.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9128
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 3 19 ต.ค. 2562-20 ต.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9036
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 40 28 ต.ค. 2562-08 พ.ย. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-9080
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Course รุ่นที่ 3 28 ต.ค. 2562-29 ต.ค. 2562 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-9024
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 21 07 พ.ย. 2562-08 พ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9114
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 1 09 พ.ย. 2562-10 พ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9037
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 15 11 พ.ย. 2562-12 พ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9129
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) 14 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9130
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 22 21 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9115
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการระงับปวดด้วยวิธีระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการใช้เครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเองหลังการผ่าตัด สำหรับพยาบาล ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ รุ่นที่ 2 22 พฤศจิกายน 2562 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9138
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 23 12 ธ.ค. 2562-13 ธ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9116
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 2 14 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-9038
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 24 16 ธ.ค. 2562-17 ธ.ค. 2562 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-9117
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 6 18 ธ.ค. 2562-19 ธ.ค. 2562 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8298
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3 08 ก.พ. 2563-08 มี.ค. 2563 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8068
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Skill Training for Long-term Care Nurses in Thailand รุ่นที่ 3 02 มี.ค. 2563-06 มี.ค. 2563 36.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-135-0000-9009
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 022181129
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 3 16 มี.ค. 2563-24 มี.ค. 2563 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8074
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Skill Training for Long-term Care Nurses in Thailand รุ่นที่ 4 06 ก.ค. 2563-11 ก.ค. 2563 36.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-135-0000-9010
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 022181129
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 4 06 ก.พ. 2564-07 มี.ค. 2564 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8069
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 4 15 มี.ค. 2564-23 มี.ค. 2564 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8075
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 5 05 ก.พ. 2565-06 มี.ค. 2565 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8070
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 5 14 มี.ค. 2565-22 มี.ค. 2565 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8076
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)