กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล 24 เม.ย. 2561-26 เม.ย. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-8055
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 36 24 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต 24 เมษายน 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8038
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช การพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย R2R เครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ระยะที่ 2) วันที่ 24 -25 เมษายน 2561 ระยะที่ 3) วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0505-8001
ที่อยู่ : 99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-330479-82
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม ลด VAP และ MDR สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย/ หน่วยงาน 24 เม.ย. 2561-25 เม.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-8019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 034-254150-4ต่อ1114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน ICU (Smart ICU Nurse) 24 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8046
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเด็นที่เป็นปัญหาขององค์กร รุ่นที่ 1 24 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-8033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างภูมิเด็กไทยให้ไปไกลใน Thailand 4.0 25 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8176
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-8013
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระยะที่ 1) วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ระยะที่ 2) วันที่ 20, 25 - 26 กรกฎาคม 2561 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-8018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 9 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7084
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประเมินและจัดการความปวด รุ่นที่ 2 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8046
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การดูแลผู้ป่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 25 เม.ย. 2561-26 เม.ย. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8039
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การอบรมพยาบาลวิชาชีพด้านโรคระบบประสาทในเด็ก 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-8032
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน ICU (Smart ICU Nurse) รุ่นที่ 2 25 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8047
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเด็นที่เป็นปัญหาขององค์กร รุ่นที่ 2 25 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-8034
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Trauma Quality Improvement in ER 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0618-8024
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 1 25 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0619-8051
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อบรมความรู้การใช้เครื่องมือคัดกรองและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน และเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ 25 เม.ย. 2561-26 เม.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0623-8027
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ : 0858855227
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งครั้งที่ 9 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0635-8003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817823236
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนิเทศทางการพยาบาลทางคลินิก 26 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-8068
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตใน ICU (Smart ICU Nurse) รุ่นที่ 3 26 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8048
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเด็นที่เป็นปัญหาขององค์กร รุ่นที่ 3 26 เมษายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0615-8035
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Ventilator Expert Nurse ปี 2561 รุ่นที่ 1 26 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0618-8025
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลกระบี่ How to learn spinal cord injury 26 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0655-8005
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ สัมมนาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยจักษุวิทยา เขตสุขภาพที่ ๕ 26 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0651-8010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 2 26 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 โรงพยาบาลตากสิน การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเบื้องต้นทาง สูติศาสตร์ 26 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0657-8002
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไตในเด็ก CRRT 27 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8113
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การพัฒนาสมรรถนะและการจัดการความรู้การดูแลบาดแผลและออสโตมีสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 3 27 เมษายน 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8030
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างวิสัญญีและพยาบาล 28 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8048
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น NESCO 3rd : มะเร็ง! ชัวร์ก่อนแชร์? 28 เม.ย. 2561-29 เม.ย. 2561 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-8060
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การเตรียมความพร้อมบทบาทการเป็นหัวหน้าเวร รุ่นที่ 2 30 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8172
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิยุค Thailand 4.0 30 เม.ย. 2561-04 พ.ค. 2561 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8177
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ปีงบประมาณ 2561 30 เม.ย. 2561-11 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-123-0000-8011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่งกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน (6 สัปดาห์) 30 เม.ย. 2561-06 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8107
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง (8 สัปดาห์) 30 เม.ย. 2561-03 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8108
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 10 30 เม.ย. 2561-02 พ.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7085
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง 30 เม.ย. 2561-11 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-8033
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research ระยะที่ 1 วันที่ 30 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2561 ระยะที่ 2) วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-8027
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก ปี 2561 อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 30 เม.ย. 2561-12 มิ.ย. 2561 38.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-8015
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปัญหาการเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 30 เม.ย. 2561-02 พ.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-8067
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฺBreastfeeding First Choice. Best Choice : Theory and Art of practice. 30 เม.ย. 2561-04 พ.ค. 2561 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-8072
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ในยุค ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 4 30 เม.ย. 2561-01 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-8011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ บูรณาการพยาบาลวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติทางอากาศและท่าอากาศยาน 30 เม.ย. 2561-11 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0640-8002
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจการพยาบาล งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0937655462
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร การดูแลแผลแบบบูรณาการในชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0 30 เม.ย. 2561-01 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0646-8001
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4628376
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Clinical Palliative Care for Community Nurses รุ่นที่ 2 30 เม.ย. 2561-25 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8055
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7052
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 3 01 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7043
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ 01 พ.ค. 2561-03 พ.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-8004
ที่อยู่ : 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลแผลเรื้อรัง รุ่นที่ 1 01 พ.ค. 2561-02 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-8004
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรม (perioperative nursing) รุ่นที่ 6 01 พ.ค. 2561-29 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8053
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 5 01 พ.ค. 2561-29 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8052
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม Mini Nurse Case Manager 02 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-123-0000-8012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ CPR in Pregnancy Pre-congress workshop 1 02 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-8014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Emergency in Labor Room (Intrapartum FHR Monitoring, Vaginal Breech Delivery, Shoulder Dystocia, Immediate PPH) Pre-congress workshop 2 02 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-8015
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ Practical Point in ANC (Pre-congress workshop 3) 02 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-138-0000-8016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพยาบาลผู้ป่วย Sepsis 02 พฤษภาคม 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-8019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (Wound care) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 02 พ.ค. 2561-03 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-8024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานการพยาบาลอย่างสร้างสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 รุ่นที่ 1 02 พฤษภาคม 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-8018
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร INFERTILTY TREATMENT FOR ALL 02 พ.ค. 2561-03 พ.ค. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0611-8005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5699-118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โครงการการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD) ครั้งที่ 2 02 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0623-8025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ : 0858855227
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนปัสสาวะ (Urethral catheterization) 02 พฤษภาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0648-8001
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 2 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8131
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวไทย MFM4.0 for Smart Thai Family 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-8017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายหัวใจและหลอดเลือด เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1 สาขาโรคหัวใจ ประจำปี 2561 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-141-0000-8017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์ 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-8104
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" รุ่นที่ 2 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7049
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติงานการพยาบาลอย่างสร้างสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 รุ่นที่ 2 03 พฤษภาคม 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-8019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การใช้ศาสตร์มณีเวชในการพัฒนางานด้านอนามัย แม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 12 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-8017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 3 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล การดูแลผู้สูงอายุเปราะบางในระยะที่เปลี่ยนผ่าน (Transitional Care in Frailty Older Persons) 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0521-8001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Human Resource : Key success of organization ทรัพยากรบุคคล กุญแจความสำเร็จขององค์กร 04 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8078
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 2 P (Patient and Personnel) Safety in operating room 05 พ.ค. 2561-06 มี.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0404-8003
ที่อยู่ : เลขที่ 1/237 อาคารสีลมแกรนด์เทอเรส ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-6320003 / 087-1132270
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พยาบาลกับการคุ้มครองสุขภาพจากควันบุหรี่ 07 พ.ค. 2561-08 พ.ค. 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-06-002-0000-8064
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 1 07 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8043
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม รุ่นที่ 6 07 พ.ค. 2561-08 พ.ค. 2561 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8148
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-8005
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ : Focus Charting 07 พ.ค. 2561-08 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-133-0000-8008
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า 07 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8099
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไปสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ( NP) รุ่นที่ 2 07 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-213-0000-8021
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษภาคปฎิบัติ 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 37.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0508-8005
ที่อยู่ : เลขที่ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0754498
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9, 10- 12 พฤษภาคม 2561 42.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0603-8003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956053
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0616-8018
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ครั้งที่ ๔๑ 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-8073
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-145-0000-8002
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916869-70
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0520-8003
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2273731
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Reproductive health and Quality Births for the Nation Health 08 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8173
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูผู้ป่วยแผลเรื้อรัง (Wound care) เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 08 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-8025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนของพยาบาลวิชาชีพ 08 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-8036
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0651625463
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร ฟื้นฟูวิชากร AIDS Update ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 08 พ.ค. 2561-09 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0641-8004
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0845193977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 โรงพยาบาลกระบี่ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 08 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-8007
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน (Nurses : A Voice to Lead - Health is a Human Right) 09 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-8065
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับพยาบาล 10 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-131-0000-8016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1924-1180, 0-2207-6092
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 4 10 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Knowledge and Innovation in Thoracic Surgery 11 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8075
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และกฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ 11 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0641-8003
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0845193977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Program Performance Coaching in Nursing โค้ชอย่างไร ให้ได้ผลงาน รุ่นที่ 2 13 พ.ค. 2561-14 พ.ค. 2561 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8057
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) รุ่นที่ 1 14 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8032
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) รุ่นที่ 2 14 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8033
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) รุ่นที่ 3 14 พ.ค. 2561-08 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8034
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) รุ่นที่ 4 14 พ.ค. 2561-15 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8035
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) รุ่นที่ 5 14 พ.ค. 2561-22 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8036
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (ฟื้นฟู NP) 14 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0507-7009
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการดูแลแผลเรื้อรัง รุ่นที่ 2 14 พ.ค. 2561-15 พ.ค. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-8005
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดระบบบริการผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 14 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8046
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 23 15 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8058
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 15 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8101
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 15 พ.ค. 2561-02 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8047
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ จังหวัดนครราชสีมา 15 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-8033
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0651625463
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนของพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2 15 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-8037
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0651625463
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 15 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-8018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเทคนิคการให้การปรึกษาแบบคู่ รุ่นที่ 1 15 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-8035
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ : Update in pediatrics nursing care 2018 16 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-8040
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ขั้นพื้นฐาน 16 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8041
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสำรวจความชุก 16 พ.ค. 2561-17 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-8013
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น On Scene Trauma Care ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 16 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-8024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 2 16 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0619-8052
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 16 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-8019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี R2R Talent: กับก้าวที่กล้า สู่ R2R 4.0 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและR2R เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็ก" 16 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-8068
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 5 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7296
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 8 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8120
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "Holistic care in Stroke & Cardiovascular Disease" การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจแบบองค์รวม 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-8044
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Nursing Care for Mechanically Ventilated patients : Safe Intrahospital Transport รุ่นที่ 1 17 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8076
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Multidisciplinary Hospital Nutrition Screening and Assessment 17 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8080
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมที่มีปัญหาซับซ้อน 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0601-8035
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0651625463
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภทในโรคเรื้อรังทางกายเครือข่ายจิตเวช ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 17 พฤษภาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0608-8039
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุ่นแรง 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-8018
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ในยุค ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 3 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-8010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 5 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 10 18 พ.ค. 2561-20 พ.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8059
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 3 18 พฤษภาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7096
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Nursing Care for Mechanically Ventilated patients : Safe Intrahospital Transport รุ่นที่ 2 18 พฤษภาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8077
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ : บทบาทพยาบาล 18 พ.ค. 2561-19 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0401-8003
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
89 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 7 18 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7012
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
90 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในผู้สูงอายุ (Geriatric Palliative Care) 19 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-113-0000-8015
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 022416515
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
91 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 7 19 พ.ค. 2561-20 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8051
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
92 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 19 พ.ค. 2561-20 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8037
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
93 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 9 21 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8121
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
94 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี การจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ฟื้นฟู NP) 21 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-115-0000-8008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
95 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 21 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8114
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
96 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี โครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 21 พฤษภาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-8035
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
97 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทาน และจัดการกับกรณีผลเลือดต่างๆ (Discordant Couple) 21 พ.ค. 2561-24 พ.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8025
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
98 สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย Pressure Ulcer, Skin Injury and Chronic Wound : Nursing Professional Issues and Opportunities in New Age แผลกดทับ การบาดเจ็บผิวหนัง และแผลเรื้อรัง : โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลยุคใหม่ 21 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0414-8001
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
99 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 21-23, 24 - 26 พฤษภาคม 2561 42.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0603-8004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956053
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
100 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อบรมระยะสั้นการพยาบาลห้องผ่าตัดเฉพาะทางสาขาศัลยกรรม 21 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-8022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
101 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพยาบาลโรคมะเร็งสำหรับบุคลากร 21 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-8010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
102 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 3 21 พ.ค. 2561-15 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
103 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 62 21 พ.ค. 2561-23 พ.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7069
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
104 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สำหรับแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 2 21 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-148-0000-8003
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
105 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 1 22 พ.ค. 2561-23 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8060
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ พัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 22 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-127-0000-8004
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055830785
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
107 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ 4.0 (Update Outpatient Service in Thailand 4.0) 22 พ.ค. 2561-24 พ.ค. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-8041
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
108 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี โครงการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 22 พฤษภาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-8036
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
109 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Advanced Cardio Life Support Provider : ACLS-P) รุ่นที่ 3 22 พ.ค. 2561-23 พ.ค. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8042
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
110 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทักษะการให้คำปรึกษา รุ่นที่ 2 23 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8156
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
111 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ในยุค ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 5 23 พ.ค. 2561-24 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-8012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
112 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเพิ่มคุณค่าพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 (LEAB&TCAB) 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8061
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
113 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ผู้บริหารทางการพยาบาล 24 พ.ค. 2561-29 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-117-0000-8007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
114 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-8084
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
115 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Learn and Share in Nutrition for dialysis patients 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8027
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
116 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Advanced Cardio Life Support Provider : ACLS-P) รุ่นที่ 4 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8043
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
117 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี Ventilator Expert Nurse ปี 2561 รุ่นที่ 2 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0618-8026
ที่อยู่ : รพ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 038931083-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
118 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การพัฒนาแบบทดสอบทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-8017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
119 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การพัฒนาประสิทธิภาพงานควบคุมป้องกันวัณโรค สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-8034
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
120 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 6 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
121 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การพัฒนาสมรรถนะและการจัดการความรู้การดูแลบาดแผลและออสโตมีสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลใหม่ รุ่นที่ 4 25 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2558 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8031
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
122 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โภชนบำบัด นวัตกรรมและความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งแบบผสมผสาน : บทบาทพยาบาล 25 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7022
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
123 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง CSSD : มาตรฐานที่ชาว OR ต้องรู้ เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดปลอดภัย 26 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0616-8017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
124 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 9 28 พ.ค. 2561-29 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8062
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
125 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ Diabetes : Shape the treatment & care in 2018 30 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-8066
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
126 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 5 30 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8063
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
127 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น On Scene Trauma Care ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 30 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-8025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
128 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พัฒนาความสามารถทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 30 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0603-8006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956053
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
129 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อบรมพยาบาลประสานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น (Basic Cancer Nurse Coordinators, BCNC) 30 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0634-8012
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
130 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา รุ่นที่ 1 วันที่ 30 -31 พฤษภาคม และ 1, 4 - 8 มิถุนายน 2561 44.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
131 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) 30 พ.ค. 2561-04 มิ.ย. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8016
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
132 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดและเด็ก รุ่นที่ 1 31 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-8006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
133 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 7 31 พ.ค. 2561-01 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2 01 มิ.ย. 2561-02 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8064
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Evolving Paradigms for Therapy of Type 2 Diabetes รุ่นที่ 1 01 มิถุนายน 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8096
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 2 04 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8044
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 6 04 มิ.ย. 2561-05 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-8065
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาศักยภาพพยาบาล การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลมะเร็ง 04 มิ.ย. 2561-16 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-8021
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป 04 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-126-0000-8013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4198663
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงสอนภาคปฏิบัติ 04 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-128-0000-8007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 37 04 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-8085
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 04 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8112
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล สู่ความเป็นเลิศในการดูแลการคลอดก่อนกำหนดและทารกเกิดก่อนกำหนด: Excellence in Preterm Nursing สำหรับพยาบาล (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 2 04 มิ.ย. 2561-11 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-8079
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย Pediatric Nursing Update 2018 04 มิ.ย. 2561-06 มิ.ย. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0407-8009
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2504120
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พยาบาลแกนนำด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 04 มิถุนายน 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-8063
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Annual Meeting asthma and COPD Clinic Network # 14 04 มิ.ย. 2561-05 มิ.ย. 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-8047
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Clinical Palliative Care for Community Nurses รุ่นที่ 3 04 มิ.ย. 2561-29 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8056
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยมีชุมชนเป็นฐาน 04 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-145-0000-8003
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916869-70
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 8 06 มิ.ย. 2561-07 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8052
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 06 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-144-0000-8007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053247675
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 3 07 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8132
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (Geriatric Resources Nurse [GRNs]) รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8, 11-15, 18 มิถุนายน 2561 48.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7051
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการพยาบาลด้านจริยธรรมและความเสี่ยงด้านกฎหมาย รุ่นที่ 1 07 มิ.ย. 2561-09 มิ.ย. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-8020
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การดูแลผู้ป่วยในโรคเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 07 มิถุนายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-8034
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0651625463
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ในยุค ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 6 07 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-8013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ โครงการอบรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 07 มิถุนายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0656-8006
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 8 07 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการพยาบาลด้านจริยธรรมและความเสี่ยงด้านกฎหมาย รุ่นที่ 2 09 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-8021
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 8 09 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7013
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Optimal Care in End Stage Renal Disease 09 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-8004
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 33.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-115-0000-8009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-109
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-117-0000-8005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค วันที่ 11-15, 18-22 มิถุนายน 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8098
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การปฎิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 35.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-8022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การเล่นบำบัดโดยใช้ถาดทราย 11 มิ.ย. 2561-12 มิ.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-8066
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา รุ่นที่ 2 วันที่ 11 - 15 และ 18- 20 มิถุนายน 2561 44.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 3 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7074
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรม (Typology of The Aged with Illustration : TAI) 12 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0515-8002
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0899272324
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Everyday Pediatrics : Practice in the Real World 13 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-8039
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
37 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น On Scene Trauma Care ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 13 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-8026
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 10 14 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8122
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Update in Pediatric Ambulatory and Preventive Care 14 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0507-8005
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ โครงการอบรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2 14 มิถุนายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0656-8007
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 9 14 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 9 16 มิ.ย. 2561-17 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8053
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Update in OR : Awake craniotomy 16 มิถุนายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8071
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2561 16 มิถุนายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8050
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 18 มิ.ย. 2561-06 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8106
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 18 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7059
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 18 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-8026
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 4 18 มิ.ย. 2561-13 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 37 19 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 3 19 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7252
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทักษะการให้คำปรึกษา รุ่นที่ 3 20 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8157
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี RAMA IC Update 2018 : Leading and Sustaining Excellence in Infection Prevention and Control 20 มิถุนายน 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8174
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 10 20 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8054
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 13 20 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8037
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 5 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7217
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท การนำภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพในยุค Thailand 4.0 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0503-8003
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 056 405588-9 ต่อ 105
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน รู้ทัน...กันหักซ้ำ Thailand FLS Forum & Workshop รุ่นที่ 2 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-8005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดและเด็ก รุ่นที่ 2 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-8007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ "Advanced Cardiovascular Life Support for Register Nurse" รุ่นที่ 10 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0645-8011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 9 22 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7014
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 3 25 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8045
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลในยุค Thailand 4.0 25 มิ.ย. 2561-26 มิ.ย. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-126-0000-8015
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4198663
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน) รุ่นที่ 11 25 มิ.ย. 2561-24 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7099
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซึก ปี 2561 อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 25 มิ.ย. 2561-10 ก.ค. 2561 38.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-8016
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 4 26 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8046
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ (Palliative Care in the 21st Century) 27 มิ.ย. 2561-29 มิ.ย. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-8020
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 วิทยาลัยเซนต์หลุยต์ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 27 มิ.ย. 2561-03 ก.ค. 2561 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-119-0000-8023
ที่อยู่ : 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 026755304-12ต่อ3118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ในยุค ประเทศไทย 4.0" รุ่นที่ 7 27 มิ.ย. 2561-28 มิ.ย. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-8014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 093 285 5975
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 28 มิ.ย. 2561-29 มิ.ย. 2561 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8062
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในศัลยกรรม 29 มิถุนายน 2561 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-212-0000-8049
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-343500 ต่อ 1480
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษ์ตา : การดูแลด้วยรักและเข้าใจในยุคสังคมดิจิตอลของพยาบาลวิชาชีพ 02 ก.ค. 2561-04 ก.ค. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-8045
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561 02 ก.ค. 2561-04 ก.ค. 2561 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-8069
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน (ฟื้นฟู NP) 02 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0512-8003
ที่อยู่ : 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 023548542
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ รุ่นที่ 1 02 ก.ค. 2561-31 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8050
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Clinical Palliative Care for Community Nurses รุ่นที่ 4 02 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8057
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 1 02 ก.ค. 2561-31 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8048
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 7 03 ก.ค. 2561-04 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7256
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พัฒนาคุณภาพพยาบาล สู่คุณภาพชีวิตผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 04 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-118-0000-8012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-242397 ต่อ 115 ,091-1370183
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 11 04 ก.ค. 2561-05 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8055
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการครบรอบ 45 ปี การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 05 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-105-0000-8020
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 6 05 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7218
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรคไตเรื้อรัง : Update การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต 09 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-8046
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 09 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-8030
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 09 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-8010
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเทคนิคการให้การปรึกษาแบบคู่ รุ่นที่ 2 09 ก.ค. 2561-12 ก.ค. 2561 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-8036
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 63 09 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7070
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 15 11 ก.ค. 2561-12 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7227
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 6 12 ก.ค. 2561-13 ก.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7297
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7262
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 10 13 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7015
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 5 16 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8047
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ รุ่นที่ 2 16 ก.ค. 2561-18 ก.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-8005
ที่อยู่ : 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ รุ่นที่ 5 16 ก.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device 17 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8093
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Advanced Cardio Life Support Provider : ACLS-P) รุ่นที่ 5 17 ก.ค. 2561-18 ก.ค. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8044
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา การพยาบาลภาวะวิกฤตและฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 18 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-118-0000-8011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-242397 ต่อ 115 ,091-1370183
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 2 18 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8076
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : รากฐานของชีวิต 19 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-100-0000-8015
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 11 19 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8123
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Advanced Cardio Life Support Provider : ACLS-P) รุ่นที่ 6 19 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8045
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดและเด็ก รุ่นที่ 3 19 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-8008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 5 20 กรกฏาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7269
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 4 20 กรกฏาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7097
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Smart Nurse in the perspective on Cardio-vascular and thoracic Nursing 20 ก.ค. 2561-21 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-8006
ที่อยู่ : 74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 โรงพยาบาลกระบี่ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออก 20 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0655-8006
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 12 21 ก.ค. 2561-22 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8056
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 6 23 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8048
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 12 23 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8124
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed method Research in Health Sciences) 23 ก.ค. 2561-25 ก.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-8043
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-7069
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life support (PALS) Provider Course รุ่นที่ 3 23 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8015
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 5 23 ก.ค. 2561-25 ก.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7065
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS) รุ่นที่ 3 25 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8020
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน 27 กรกฏาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7023
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Pediatric CPR provider course for nurses) รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 2561-31 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7276
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Pediatric CPR provider course for nurses) รุ่นที่ 3 30 ก.ค. 2561-01 ส.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7277
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8051
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 2 01 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8049
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 16 02 ส.ค. 2561-03 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7228
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Clinical Palliative Care for Community Nurses รุ่นที่ 5 06 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8058
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 4 07 ส.ค. 2561-08 ส.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7253
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช อบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน รุ่นที่ 2 08 สิงหาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8095
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทำอย่างไร ผู้ป่วยจึงปลอดภัยเมื่อต้องให้เลือด 08 สิงหาคม 2561 1.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-8116
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 6 08 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7066
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 4 09 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8133
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 4 13 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7075
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 13 16 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8125
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 16 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8102
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Respiratory Care Day for Nurses รุ่นที่ 3 16 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7055
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 13 18 ส.ค. 2561-19 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-08-140-0000-8057
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 14 20 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8126
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 3 20 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-8006
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 17 20 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7229
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 22 สิงหาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7263
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 7 27 สิงหาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8049
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 8 28 สิงหาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8050
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก (PCPR Refreshing Course) รุ่นที่ 3 28 สิงหาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8088
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤต รุ่นที่ 3 30 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7291
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 03 ก.ย. 2561-28 ธ.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7053
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 8 04 ก.ย. 2561-05 ก.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7257
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 14 05 ก.ย. 2561-06 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8058
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 7 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7298
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 5 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8134
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8th Central Asia Regional Congress (CARC) 06 ก.ย. 2561-08 ก.ย. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-135-0000-8004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 022181129
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 23 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7235
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 15 12 ก.ย. 2561-13 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8059
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 24 13 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7236
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Evolving Paradigms for Therapy of Type 2 Diabetes รุ่นที่ 2 14 กันยายน 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8097
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 5 14 กันยายน 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7098
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 16 15 ก.ย. 2561-16 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8060
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 9 17 ก.ย. 2561-17 ก.ย. 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8051
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 18 17 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7230
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 17 19 ก.ย. 2561-20 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8061
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 4 19 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7264
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 15 20 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8127
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 25 20 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7237
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life support (PALS) Provider Course รุ่นที่ 4 24 ก.ย. 2561-25 ก.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8016
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 18 26 ก.ย. 2561-27 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8062
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS) รุ่นที่ 4 26 ก.ย. 2561-27 ก.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8021
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 6 28 กันยายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7270
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 6 11 ต.ค. 2561-12 ต.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8135
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 5 15 ต.ค. 2561-19 ต.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7076
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 16 18 ต.ค. 2561-19 ต.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8128
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 19 20 ต.ค. 2561-21 ต.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8063
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 29 ตุลาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8052
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 38 29 ต.ค. 2561-09 พ.ย. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-8086
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life support (PALS) Provider Course รุ่นที่ 5 29 ต.ค. 2561-30 ต.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8017
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Pediatric Advance Life Support (PALS) รุ่นที่ 5 30 ต.ค. 2561-01 พ.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-8022
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 11 05 พฤศจิกายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-8053
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 20 10 พ.ย. 2561-11 พ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8064
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 7 13 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8136
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 15 ธ.ค. 2561-16 ธ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8065
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 17 20 ธ.ค. 2561-21 ธ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8129
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 09 ก.พ. 2562-10 มี.ค. 2562 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8067
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2562
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 2 11 มี.ค. 2562-19 มี.ค. 2562 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8073
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 3 08 ก.พ. 2563-08 มี.ค. 2563 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8068
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2563
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 3 16 มี.ค. 2563-24 มี.ค. 2563 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8074
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 4 06 ก.พ. 2564-07 มี.ค. 2564 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8069
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2564
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 4 15 มี.ค. 2564-23 มี.ค. 2564 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8075
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 5 05 ก.พ. 2565-06 มี.ค. 2565 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8070
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2565
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการป้องกันและดูแลแผลกดทับในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 5 14 มี.ค. 2565-22 มี.ค. 2565 46.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8076
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)