กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
เมษายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การดูแลผู้ป่วยแบบเอื้ออาทร รุ่นที่ 2 17 เมษายน 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3137
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหารและทางหลอดเลือดดำ 17 เม.ย. 2557-18 เม.ย. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4032
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ฝึกอบรมสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ภาคทฤษฎี วันที่ 17-18, 26-28 เมษายน ภาคปฏิบัติ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-4004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Preventing Hospital Acquired Pressure Ulcers รุ่นที่ 2 18 เมษายน 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4036
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี เทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 18 เมษายน 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-212-0000-4004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-316555 ต่อ 3112
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Nursing prevention and management: Multi-problem in chronic illness 21 เม.ย. 2557-23 เม.ย. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4032
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 1 21 เม.ย. 2557-04 พ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-4001
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 21 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-137-0000-4004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม
เบอร์โทรศัพท์ : 034229480-7 ต่อ 2204,2212
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจและวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ( 10 วัน) รุ่นที่ 5 21 เม.ย. 2557-02 พ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4008
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Mindmapping การดูแลผู้ป่วย Acute stroke 21 เมษายน 2557 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4014
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา ป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคล กรณี คู่ครองนอกใจ หรือ ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 21 เม.ย. 2557-24 เม.ย. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3036
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิ 21 เม.ย. 2557-22 เม.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-208-0000-4007
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย 21 เม.ย. 2557-23 เม.ย. 2557 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-213-0000-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับอำเภอ (ภาคใต้) 21 เม.ย. 2557-22 เม.ย. 2557 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0403-4002
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่วประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0885829997
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาบกพร่องทางการเคลื่อนไหวแบบอัมพาตครึ่งซีก รุ่นที่ 3 21 เม.ย. 2557-29 เม.ย. 2557 38.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-4003
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2010 โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่นที่ 4 21 เม.ย. 2557-22 เม.ย. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0615-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง 21 เมษายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 2 21 เม.ย. 2557-22 เม.ย. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3067
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 4 22 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-3028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เทคนิคการปรึกษาแบบคู่ เพื่อการปรึกษาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-4016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย Denver II 23 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-100-0000-4015
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends 23 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-112-0000-4009
ที่อยู่ : 1873 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2564092-9 ต่อ 414
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพยาบาลแบบประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 3 23 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-3033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ภาษาการพยาบาล (Nursing Language) : Nursing Diagnosis 23 เม.ย. 2557-30 เม.ย. 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4003
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อุบัติเหตุทางมือ 24 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-101-0000-4034
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดทางสูติกรรม 24 เมษายน 2557 1.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-210-0000-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 5 26 เม.ย. 2557-27 เม.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3022
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Honoring the Past, Celebrating the Present, and Looking toward the Future 28 เม.ย. 2557-30 เม.ย. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-100-0000-3029
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ และแผลเรื้อรัง 28 เม.ย. 2557-30 เม.ย. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4010
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2010 โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่นที่ 5 28 เม.ย. 2557-29 เม.ย. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0615-4007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 28 เม.ย. 2557-02 พ.ค. 2557 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-4008
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 สถาบันธัญญารักษ์ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบกายจิตสังคมบำบัดสำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รุ่นที่ 4 28 เม.ย. 2557-30 เม.ย. 2557 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0627-4009
ที่อยู่ : สถาบันธัญญารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี การพัฒนาระบบและเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง : วิถีสู่การบูรณาการข้ามวัฒนธรรม 01 พ.ค. 2557-02 พ.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-115-0000-4002
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-314603-155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน (6 สัปดาห์) 01 พ.ค. 2557-18 ก.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4002
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง (8 สัปดาห์) 01 พ.ค. 2557-14 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4003
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2557-02 พ.ค. 2557 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4031
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse) รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2557-30 มิ.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4002
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ Advance Foot and Wound Care with Lifestyle 01 พ.ค. 2557-02 พ.ค. 2557 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-144-0000-4002
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896328383
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Advance CPR) รุ่นที่ 1 05 พ.ค. 2557-06 พ.ค. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-3040
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 06 พ.ค. 2557-08 พ.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-143-0000-4001
ที่อยู่ : 224 ถนนพลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815935727
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Learning & Intervention in Special Child รุ่นที่ 2 06 พ.ค. 2557-08 พ.ค. 2557 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-4005
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 42 06 พ.ค. 2557-08 พ.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3061
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลอดเลือดสมองและหัวใจ 07 พ.ค. 2557-08 พ.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-137-0000-4001
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม
เบอร์โทรศัพท์ : 034229480-7 ต่อ 2204,2212
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง Contemporary management of complicated pregnancy (การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย) 07 พ.ค. 2557-09 พ.ค. 2557 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-138-0000-3028
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : การเตรียมพยาบาลไทยสู่การทำงานกับทีมสุขภาพจากหลากหลายวัฒนธรรม 07 พ.ค. 2557-25 มิ.ย. 2557 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-144-0000-4001
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896328383
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม รุ่นที่ 4 09 พ.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-3017
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0817342482
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ภาษาการพยาบาล(Nursing Language) : Nursing Outcome Classification (NOC) 09 พฤษภาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4004
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 2 12 พ.ค. 2557-25 พ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-4002
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 12 พ.ค. 2557-11 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-3051
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม รุ่นที่ 3 13 พ.ค. 2557-26 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0602-3016
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0817342482
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Advance CPR) รุ่นที่ 2 14 พ.ค. 2557-15 พ.ค. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-3041
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 3 15 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4027
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Trend and Issue for Patient Safety in Surgical Nursing 15 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-4029
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง รุ่นที่ 1 15 พฤษภาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0638-4005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง รุ่นที่ 2 16 พฤษภาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0638-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 6 17 พ.ค. 2557-18 พ.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3023
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) ภาคทฤษฎี วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 พฤษภาคม - 22 สิงหาคม 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4010
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Mindmapping การดูแลผู้ป่วย Acute coronary syndrome 19 พฤษภาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4015
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การส่งเสริมการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ) รุ่นที่ 1 19 พฤษภาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4011
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อเปิดเผยการติดเชื้อเอช ไอวีแก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดการกับ กรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) เพื่อเปิดเผยการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดการกับ กรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 19 พ.ค. 2557-22 พ.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3037
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย 19 พ.ค. 2557-21 พ.ค. 2557 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-213-0000-4010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน รุ่นที่ 1 19 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-4001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาบกพร่องทางการเคลื่อนไหวแบบอัมพาตครึ่งซีก รุ่นที่ 4 19 พ.ค. 2557-27 พ.ค. 2557 38.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0607-4004
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 19 พ.ค. 2557-28 พ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-4010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2010 โรงพยาบาลอุดรธานี รุ่นที่ 6 19 พ.ค. 2557-20 พ.ค. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0615-4008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 19 พฤษภาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 สถาบันธัญญารักษ์ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รุ่นที่ 2 19 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 26.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0627-4014
ที่อยู่ : สถาบันธัญญารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี รุ่นที่ 2 19 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-3016
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 6 20 พ.ค. 2557-21 พ.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4015
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การส่งเสริมการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ) รุ่นที่ 2 20 พฤษภาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4012
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 20 พฤษภาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 21 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-4002
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 7 21 พ.ค. 2557-22 พ.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3024
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 3 21 พฤษภาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การส่งเสริมการพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย) 22 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4018
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. 22 พ.ค. 2557-23 พ.ค. 2557 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-4018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
45 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 4 22 พฤษภาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล 23 พฤษภาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0602-4007
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 0817342482
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 5 23 พฤษภาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการปวด 23 พฤษภาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-3014
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 29 26 พ.ค. 2557-06 มิ.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-3134
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงกับการพยาบาล รุ่นที่ 2 26 พ.ค. 2557-29 พ.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-3020
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในผู้สูงอายุ 26 พฤษภาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3021
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ 27 พ.ค. 2557-04 ก.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3130
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การยกระดับองค์ความรู้ด้านโรคจอประสาทตาเพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค 27 พ.ค. 2557-28 พ.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4016
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 สถาบันธัญญารักษ์ การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบกายจิตสังคมบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 2 28 พ.ค. 2557-30 พ.ค. 2557 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0627-4019
ที่อยู่ : สถาบันธัญญารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ 29 พ.ค. 2557-30 พ.ค. 2557 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-110-0000-3014
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด 29 พ.ค. 2557-30 พ.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-4003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 02 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-3032
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพยาบาลอาชีวอนามัย (60 ชั่วโมง) 02 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0512-4002
ที่อยู่ : 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0922655238
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Nursing Management in Pediatric Heart Disease รุ่นที่ 1 02 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-4006
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Transformative Nursing Education for Global Health 04 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-100-0000-3031
ที่อยู่ : 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7466-80 ต่อ 1303-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 04 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-104-0000-4002
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 04 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-4003
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม 04 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-4014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Advance CPR) รุ่นที่ 3 04 มิ.ย. 2557-05 มิ.ย. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-3042
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข : วิจัยเชิงสำรวจ : การออกแบบเครื่องมือ การวิเคราะห์ และประเมินผล การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างและประเมินเครื่องมือสถิติที่มักใช้ผิด 05 มิ.ย. 2557-06 มิ.ย. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-3038
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี การกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัยแรกเกิด-5 ปี 09 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0625-4001
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 3 09 มิ.ย. 2557-10 มิ.ย. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3068
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาทักษะการพยาบาลห้องผ่าตัดในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2 11 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-4004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ภาษาการพยาบาล(Nursing Language) : Nursing Intervention Classification (NIC) 13 มิถุนายน 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4005
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 8 14 มิ.ย. 2557-15 มิ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3025
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทาน 16 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3038
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 7 17 มิ.ย. 2557-18 มิ.ย. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4016
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 17 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 23.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-4012
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 5 17 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-3029
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 3 17 มิถุนายน 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4010
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 4 18 มิถุนายน 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4011
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพยาบาลแบบประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 4 18 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-3034
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Advance CPR) รุ่นที่ 4 18 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-3043
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง ประเด็นความเสี่ยงเชิงจริยธรรมกับกฎหมายวิชาชีพพยาบาล 18 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0632-4001
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel 19 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-3054
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพยาบาลเวชปฏิบัติ (ฟื้นฟู NP) 23 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0512-4003
ที่อยู่ : 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0922655238
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 23 มิถุนายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support) 23 มิ.ย. 2557-24 มิ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4013
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สานพลังปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 26 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-127-0000-4001
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055830785
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การเพิ่มพูนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (Advance CPR) รุ่นที่ 5 02 ก.ค. 2557-03 ก.ค. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-3044
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 8 15 ก.ค. 2557-16 ก.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4017
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 3 18 กรกฏาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4003
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กระบวนการพยาบาล : ปฏิบัติการเขียนแผนการพยาบาล 18 กรกฏาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4006
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 9 19 ก.ค. 2557-20 ก.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3026
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model พื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา ป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out และ เพิ่มประสิทะภาพการให้บริการปรึกษารายบุคคลในคลินิกชายรักชายและพนักงานบริการ 21 ก.ค. 2557-24 ก.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3039
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช 21 กรกฏาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพยาบาลแบบประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 5 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-3035
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กและทารกแรกเกิด 24 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-4004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 4 25 กรกฏาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การจัดการอาการข้างเคียงจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 25 กรกฏาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-3015
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 43 29 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3062
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การดูแลผู้ป่วยแบบเอื้ออาทร รุ่นที่ 3 30 กรกฏาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3138
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 30 กรกฏาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3140
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Nursing Management in Pediatric Heart Disease รุ่นที่ 2 04 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-4007
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 10 09 ส.ค. 2557-10 ส.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3027
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รูปแบบการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 17 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4009
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 18 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-214-0000-4001
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 6 19 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-3030
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงกับการพยาบาล รุ่นที่ 3 19 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-3021
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพยาบาลแบบประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 6 20 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-3036
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี บันทึกทางการพยาบาล 20 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4007
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 5 22 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กระบวนการดูแลคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 22 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4008
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทานและจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 25 ส.ค. 2557-28 ส.ค. 2557 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3040
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การเตรียมผู้ป่วยก่อนมาให้ยาระงับความรู้สึก 25 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 44 27 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3063
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 3 01 ก.ย. 2557-05 ก.ย. 2557 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-3024
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 11 03 ก.ย. 2557-04 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3028
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 6 05 กันยายน 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 08 ก.ย. 2557-03 ธ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-3052
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model พื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา ป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้ปรึกษา สำหรับผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหรือท้องไม่พร้อม 08 ก.ย. 2557-11 ก.ย. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3041
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 12 13 ก.ย. 2557-14 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3029
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 9 16 ก.ย. 2557-17 ก.ย. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4018
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 13 17 ก.ย. 2557-18 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3030
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 19 กันยายน 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4010
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน รุ่นที่ 2 22 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-4002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อค 22 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 30 06 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-3135
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทาน 13 ต.ค. 2557-16 ต.ค. 2557 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3042
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 10 14 ต.ค. 2557-15 ต.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4019
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 15 18 ต.ค. 2557-19 ต.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3032
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 3 31 ตุลาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3141
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 16 10 พ.ย. 2557-11 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3033
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 17 12 พ.ย. 2557-13 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3034
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 18 15 พ.ย. 2557-16 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3035
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 24 พ.ย. 2557-27 พ.ย. 2557 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3043
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 ธ.ค. 2557-18 ธ.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3044
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)