กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
กรกฏาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การทำงานอย่างมีคุณค่า : ก้าวหน้าและมีความสุข 29 กรกฏาคม 2557 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-4021
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สำนักการพยาบาล Stroke management : Stroke prevention in Elderly สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 29 ก.ค. 2557-30 ก.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-4038
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 29 กรกฏาคม 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-4092
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช การฟื้นฟูการให้การปรึกษาแบบบูรณาการ 29 ก.ค. 2557-30 ก.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-114-0000-4004
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่พอร์ต 29 กรกฏาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-131-0000-4005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812960319
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การประเมินผู้ป่วยทางระบบประสาทสำหรับพยาบาล 29 กรกฏาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-4008
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Knowledge management in ostomy and wound care 29 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-4009
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดระยอง 29 ก.ค. 2557-30 ก.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-4020
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี พัฒนาศักยภาพการประเมินภาวะวิกฤตทางเดินหายใจในเด็ก 29 กรกฏาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0616-4019
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มฤตยูเงียบ : ความดันโลหิตสูง 29 กรกฏาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0645-4005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 43 29 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3062
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การดูแลผู้ป่วยแบบเอื้ออาทร รุ่นที่ 3 30 กรกฏาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3138
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 30 กรกฏาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3140
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ 30 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4080
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา ความรู้เกี่ยวกับการนำงานประจำสู่การวิจัย (R2R) 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-4017
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 3547075 ต่อ 2336 , 2340
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลยุ่งยากซับซ้อนของพยาบาล 30 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0601-4020
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ตรัง การสร้างแรงจูงใจและพฤติกรรมบำบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ ด้วยหลัก 5 A 30 กรกฏาคม 2557 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0605-4002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 075-218018
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0610-4014
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง อบรมความรู้และทักษะการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ 30 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0626-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์ : 0861981002
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 สถาบันธัญญารักษ์ การบำบัดครอบครัวผู้ติดยาและสารเสพติดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0627-4036
ที่อยู่ : สถาบันธัญญารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 025310080-8 ต่อ 451
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร พัฒนาเครือข่ายผู้ให้การปรึกษา เพื่อส่งเสริมการป้องกันการรับ/ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี 30 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-4009
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร " รู้จักรัก รู้จักเลือก" 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-4005
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 0814080162
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การเพิ่มทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุ 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-4021
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 30 ก.ค. 2557-04 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4031
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4033
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 30 ก.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4034
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 30 ก.ค. 2557-07 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4035
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 30 ก.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4036
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 30 ก.ค. 2557-13 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4037
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7 30 ก.ค. 2557-14 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4038
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8 30 ก.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4039
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 9 30 ก.ค. 2557-18 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4040
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 10 30 ก.ค. 2557-19 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4041
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11 30 ก.ค. 2557-20 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4042
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12 30 ก.ค. 2557-21 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4043
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 13 30 ก.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4044
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 14 30 ก.ค. 2557-25 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4045
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 15 30 ก.ค. 2557-26 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4046
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่่ 16 30 ก.ค. 2557-27 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4047
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 17 30 ก.ค. 2557-28 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4048
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 18 30 ก.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4049
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 19 30 ก.ค. 2557-02 ก.ย. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4050
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขงาน NCD ประจำปี 2557 รุ่นที่ 20 30 ก.ค. 2557-04 ก.ย. 2557 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4051
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มฤตยูเงียบ : ความดันโลหิตสูง 30 กรกฏาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0645-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 0815353520
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Advance Course in Palliative Care (พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองขั้นสูง) 30 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-4024
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี การช่วยฟื้นชีวิตทารกแรกเกิด 31 กรกฏาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4100
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนาคตการจัดการการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย 31 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-4021
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 31 ก.ค. 2557-01 ส.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-116-0000-4006
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 31 กรกฏาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4046
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การสร้างเครือข่ายพยาบาลโรคหัวใจและการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 31 กรกฏาคม 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0614-4004
ที่อยู่ : 46/1ม.4ต.ประตูชัย อ.อยุธยา จ.อยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9012808
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ การกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 31 กรกฏาคม 2557 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการบุคลากรทางการพยาบาล "การดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก" 31 กรกฏาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4022
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 52rd AO Trauma Course on Principles of Operative Fracture Treatment for Operating Room Personnel 01 ส.ค. 2557-03 ส.ค. 2557 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-131-0000-4006
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812960319
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 01 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4042
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก 01 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-4012
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ...ประเด็นท้าทายสู่อาเซียน 01 ส.ค. 2557-02 ส.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0511-4002
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0840048517
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ การกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 01 สิงหาคม 2557 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง 01 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4029
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-123-0000-4003
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 50 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-711-411
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง วันที่ 4-8 สิงหาคม และ 13-14 และ 31 ตุลาคม 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-4012
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Practical skill for Diabetes Self Management Education 04 ส.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-4077
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจพื้นฐานสำหรับพยาบาล 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4047
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ 04 ส.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4016
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 04 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4020
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 04 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4021
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การนิเทศทางการพยาบาลและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นำสู่คุณภาพการบริการพยาบาล 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-211-0000-4007
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ชมรมการพยาบาลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ภูมิปัญญาตะวันออก: มิติความหลากหลายกับการผสมผสานสู่บำบัดทางการพยาบาล และการเตรียมตัวสู่อาเซียน 04 ส.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0415-4001
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 022011600
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0616-4020
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชุยุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 032-321826
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัดแบบครบวงจร 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0617-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Nursing Management in Pediatric Heart Disease รุ่นที่ 2 04 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0625-4007
ที่อยู่ : สำนักงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 354 8330
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สังคมเปลี่ยนไว ใส่ใจสุขภาพจิต 04 ส.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-4004
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 089 2058970
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ความรู้อาชีวเวชศาสตร์ด้านโรค หู ตา จากการทำงาน รุ่นที่ 7 04 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 24.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0637-4016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 025174333
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร การส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 04 ส.ค. 2557-05 ส.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0641-4003
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0845193977
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในการคัดกรองโรคทางตาเบื้องต้น 04 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4013
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 04 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4021
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง 04 สิงหาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-4048
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พัฒนาศักยภาพด้านระเบียบวิธีวิจัย 05 ส.ค. 2557-06 ส.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-4008
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Stroke for Nurses 05 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-4026
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 05 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4022
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 05 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4023
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บทบาทพยาบาลผู้ป่วยในกับการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 05 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0648-4008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ 06 ส.ค. 2557-07 ส.ค. 2557 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-4006
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการใช้ยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) 06 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-106-0000-4007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2649-5000 ต่อ 21802 , 21800
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 06 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-107-0000-4002
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทำอย่างไร ผู้ป่วยจึงปลอดภัยเมื่อต้องให้เลือด 06 สิงหาคม 2557 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-4075
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจซับซ้อนสำหรับพยาบาล 06 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4048
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 06 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4024
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การขยายผลระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบบูรณาการ F-DARE 06 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4025
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงาน 06 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-4022
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บทบาทพยาบาลผู้ป่วยในกับการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 06 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0648-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024193986
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Practical Diabetes Management : Case approach 07 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-4078
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา รุ่นที่ 1 07 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-4027
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การจัดการกับความปวดในระยะเฉียบพลันหลังการผ่าตัดทางระบบประสาท 07 สิงหาคม 2557 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-206-0000-4014
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02 3547075 ต่อ 2336 , 2340
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การดูแลผู้ป่วยและเฝ้าระวังโรคหูเสื่อมจากการทำงาน 07 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-4023
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (รพศ./รพท.) 07 ส.ค. 2557-08 ส.ค. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพัฒนาบริการและทักษะการดูแลผู้ป่วย COPD/Asthma รุ่นที่ 1 07 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-4009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล 08 ส.ค. 2557-09 ส.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-4007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขด้านโภชนาการและการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ รุ่นที่ 2 08 ส.ค. 2557-09 ส.ค. 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-4007
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา รุ่นที่ 2 08 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-4028
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพัฒนาบริการและทักษะการดูแลผู้ป่วย COPD/Asthma รุ่นที่ 2 08 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-4011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลอาชีวอนามัย (60 ชั่วโมง) 09 ส.ค. 2557-31 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-4018
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 10 09 ส.ค. 2557-10 ส.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3027
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 สำนักการพยาบาล ทักษะการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ 11 ส.ค. 2557-05 ก.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-4034
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ใต้น้ำประจำปี 14 สิงหาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-116-0000-4010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ผู้สูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน 14 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-131-0000-4007
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812960319
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 3 14 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4076
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (รพศ./รพท.) 14 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-4007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี Udonthani Medicine Annual Meeting "Common Pitfall in Medicine" 14 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0615-4024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร...เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์ สู่ผู้ปฏิบัติ (จังหวัดพิษณุโลก) 15 สิงหาคม 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-4011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการดูแล และเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 15 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0400-4002
ที่อยู่ : สมาคมศิษยเก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901834
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประชุมวิชาการโรคจมูก 15 สิงหาคม 2557 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0603-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956053
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การประเมินและคัดแยกผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 15 สิงหาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0638-4010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี พัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง 16 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-212-0000-4023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-316555 ต่อ 3112
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รูปแบบการประเมินคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 17 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4009
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 18 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 30.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-127-0000-4003
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055830785
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก 18 สิงหาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4040
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ 18 ส.ค. 2557-20 ส.ค. 2557 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4017
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 18 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-214-0000-4001
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี การพัฒนาบทความวิจัยทางการพยาบาลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 18 ส.ค. 2557-20 ส.ค. 2557 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0511-4001
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0840048517
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI รุ่นที่ 1 18 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4010
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในการคัดกรองโรคทางตาเบื้องต้น 18 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4014
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 18 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4022
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 6 19 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-3030
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ 19 ส.ค. 2557-20 ส.ค. 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4081
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงกับการพยาบาล รุ่นที่ 3 19 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-3021
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 19 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-4021
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดระยอง 19 ส.ค. 2557-20 ส.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-208-0000-4021
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
เบอร์โทรศัพท์ : 038-611104 ต่อ 2330 , 2332
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลยะลา มหกรรมวิชาการโรงพยาบาลยะลา " เรียนรู้ สู่จินตนาการ สร้างสรรค์คุณภาพ" 19 ส.ค. 2557-21 ส.ค. 2557 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0607-4010
ที่อยู่ : 152 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0850809902
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI รุ่นที่ 2 19 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4011
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการบุคลากรทางการพยาบาล "การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ด้านอายุรกรรม" 19 สิงหาคม 2557 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-4023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ สำหรับพยาบาล 19 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4023
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 20 ส.ค. 2557-21 ส.ค. 2557 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-4009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สุขภาพครอบครัวกับการดูแลเชิงปฏิรูปแบบองค์รวม : สิ่งที่พยาบาลไม่เคยมองข้าม 20 ส.ค. 2557-21 ส.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-140-0000-4009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต 20 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-4022
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพยาบาลแบบประคับประคอง ผสมผสานแพทย์ทางเลือก รุ่นที่ 6 20 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-3036
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI รุ่นที่ 3 20 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี บันทึกทางการพยาบาล 20 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4007
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI รุ่นที่ 4 21 สิงหาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0617-4013
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมืมอง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0880813781
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 5 22 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กระบวนการดูแลคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 22 สิงหาคม 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4008
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
89 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 25 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4043
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
90 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ 25 ส.ค. 2557-27 ส.ค. 2557 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-4018
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
91 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทานและจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 25 ส.ค. 2557-28 ส.ค. 2557 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3040
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
92 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 25 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4008
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
93 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การเตรียมผู้ป่วยก่อนมาให้ยาระงับความรู้สึก 25 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3024
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
94 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในการคัดกรองโรคทางตาเบื้องต้น 25 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0644-4015
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
95 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 25 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4023
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
96 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ 26 ส.ค. 2557-27 ส.ค. 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4082
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
97 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 26 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4021
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
98 สำนักการพยาบาล Stroke management : Stroke prevention in Elderly สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 3 27 ส.ค. 2557-28 ส.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-4039
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
99 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บริการปฐมภูมิทันยุค 2557 (ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ) 27 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-4011
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
100 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี การพยาบาลผู้ป่วย การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง โรงพยาบาลสระบุรี 27 สิงหาคม 2557 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-212-0000-4012
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-316555 ต่อ 3112
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
101 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีวิตขั้นสูง (Advanced cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 44 27 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-3063
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
102 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ (HA) 27 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-4047
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
103 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม รุ่นที่ 1 28 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-209-0000-4006
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
104 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร...เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์ สู่ผู้ปฏิบัติ (อุดรราชธานี) 29 สิงหาคม 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-4012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
105 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยศัลกรรมทรวงอก : จากความรู้สู่งานประจำ 29 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-4045
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053945117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
106 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 29 สิงหาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4022
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
107 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม รุ่นที่ 2 29 สิงหาคม 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-209-0000-4007
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
108 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวคิดพฤฒพลังด้วยการแพทย์ทางเลือก 29 ส.ค. 2557-30 ส.ค. 2557 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0509-4001
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 681 ถ.รามอินทรา กม.12 แขวง/เขตคันนายาว กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ : 0909708480
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 3 01 ก.ย. 2557-05 ก.ย. 2557 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-3024
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 01 ก.ย. 2557-05 ก.ย. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4024
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง 01 ก.ย. 2557-30 ก.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4030
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 11 03 ก.ย. 2557-04 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3028
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ 04 ก.ย. 2557-05 ก.ย. 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4083
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี Nursing issues in the 21st century 05 กันยายน 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0402-4001
ที่อยู่ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 0849229417
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี การพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับและท่อน้ำดี และระบบส่งต่อใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 6 05 กันยายน 2557 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0633-4006
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-285610-5 ต่อ 1119
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 08 ก.ย. 2557-03 ธ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-3052
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model พื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา ป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้ปรึกษา สำหรับผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหรือท้องไม่พร้อม 08 ก.ย. 2557-11 ก.ย. 2557 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3041
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 08 ก.ย. 2557-12 ก.ย. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4025
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 10 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4023
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Update Critical Care 11 ก.ย. 2557-12 ก.ย. 2557 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-102-0000-4022
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 11 ก.ย. 2557-12 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4065
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 11 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4024
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร...เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์ สู่ผู้ปฏิบัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 12 กันยายน 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-4013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 12 13 ก.ย. 2557-14 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3029
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ พัฒนาคุณภาพบริการแบบไร้รอยต่อและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการงานสูติกรรม 15 ก.ย. 2557-19 ก.ย. 2557 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0644-4026
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-644005
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 9 16 ก.ย. 2557-17 ก.ย. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4018
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 16 ก.ย. 2557-17 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4066
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 16 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4025
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 13 17 ก.ย. 2557-18 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3030
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การเผยแพร่การบริการวิชาการสัญจร...เพื่อพัฒนางานการให้บริการงานการผดุงครรภ์ สู่ผู้ปฏิบัติ (จังหวัดสุรินทร์) 19 กันยายน 2557 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-4014
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 19 กันยายน 2557 3.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-4010
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 22 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4009
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน รุ่นที่ 2 22 ก.ย. 2557-26 ก.ย. 2557 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-4002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อค 22 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-3025
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 23 ก.ย. 2557-24 ก.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4067
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 23 กันยายน 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4026
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง 01 ต.ค. 2557-31 ต.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4031
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 30 06 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-3135
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 07 ต.ค. 2557-08 ต.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4068
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 07 ตุลาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4027
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจและตรวจภูมิต้านทาน 13 ต.ค. 2557-16 ต.ค. 2557 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3042
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 10 14 ต.ค. 2557-15 ต.ค. 2557 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-4019
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 14 ตุลาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4028
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Peripheral IV Therapy 15 ตุลาคม 2557 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4029
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 16 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4069
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 15 18 ต.ค. 2557-19 ต.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3032
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 3 31 ตุลาคม 2557 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-3141
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง 03 พ.ย. 2557-28 พ.ย. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4032
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เครือข่ายเข้มแข็ง CSSA สัญจร รุ่นที่ 2 06 พ.ย. 2557-07 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-4010
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 16 10 พ.ย. 2557-11 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3033
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 10 พ.ย. 2557-11 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4070
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 10 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 29.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-4007
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 17 12 พ.ย. 2557-13 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3034
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 13 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4071
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 18 15 พ.ย. 2557-16 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-3035
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-3855 หรือ 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 24 พ.ย. 2557-25 พ.ย. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4072
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 24 พ.ย. 2557-27 พ.ย. 2557 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3043
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ 24 พ.ย. 2557-28 พ.ย. 2557 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0511-4004
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0840048517
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย 26 พ.ย. 2557-28 พ.ย. 2557 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4042
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2557
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะทาง 01 ธ.ค. 2557-30 ธ.ค. 2557 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-4033
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย 02 ธ.ค. 2557-03 ธ.ค. 2557 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-103-0000-4011
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟ (Burn Out) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 15 ธ.ค. 2557-18 ธ.ค. 2557 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-3044
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง 17 ธ.ค. 2557-18 ธ.ค. 2557 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-4073
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2558
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เครือข่ายเข้มแข็ง CSSA สัญจร รุ่นที่ 3 26 ก.พ. 2558-27 ก.พ. 2558 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-214-0000-4011
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2558
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 25 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-4016
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)