กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
กันยายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course รุ่นที่ 2 25 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-7050
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สำนักการพยาบาล เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รุ่นที่ 11 25 กันยายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-003-0000-7069
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รุ่นที่ 20 25 กันยายน 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-6285
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านยาเสพติด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ : หลักสูตรสำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข 25 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 28.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-143-0000-7006
ที่อยู่ : 224 ถนนพลแพน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0815935727
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 8 25 ก.ย. 2560-26 ก.ย. 2562 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7129
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Course 25 ก.ย. 2560-26 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7042
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 25 กันยายน 2560 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันเขตสุขภาพที่ 2 (Stroke nurse : basic cause) 25 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-7017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 25 กันยายน 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0639-6014
ที่อยู่ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9510500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 13 26 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7147
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช วิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก (Training for the trainers of parents management training) 26 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7198
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 26 ก.ย. 2560-26 ก.ย. 2562 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านการอบรม 26 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-213-0000-7076
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 8 27 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7049
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคจอประสาทตา(Care Management in Patient with Retinal Diseased) 27 กันยายน 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7262
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 19 27 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7070
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฝึกอบรมและทดสอบผ่านการเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง รุ่นที่ 3 27 กันยายน 2560 7.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7200
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Course 27 ก.ย. 2560-28 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7043
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18th North-Eastern Neuroscience annual scientific meeting 2017 27 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7045
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
20 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 14 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7148
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่ 8 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7115
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ฟื้นฟูทักษะการช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 28 กันยายน 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7212
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 28 กันยายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7015
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Update in surgery 4.0 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0609-7014
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 055 832601-7 ต่อ 2116
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี Udonthani Medicine Annual Meeting "Internal Medicine network of Udonthani Hospital 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0615-7032
ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 042-245555
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 1 28 กันยายน 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0619-7007
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560 รุ่นที่ 2 29 กันยายน 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-7016
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 2 29 กันยายน 2560 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0619-7008
ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054237400 ต่อ 1200 0861797447
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Provider Course for Advanced Cardiovascular life support (ACLS) รุ่นที่ 2 02 ต.ค. 2560-03 ต.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7039
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 02 ต.ค. 2560-13 ต.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0504-7011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-423210 และ 0844281974
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงพยาบาลกระบี่ การเตรียมความพร้อมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 02 ต.ค. 2560-04 ต.ค. 2560 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-7015
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หลักสูตรการฝึกอบรม ครู ก. พยาบาลเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ รุ่นที่ 1 03 ต.ค. 2560-04 ต.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-7048
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการบริบาลปริกำเนิด 4.0 Moving Forward Together in Perinatal 04 ตุลาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7255
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการบริบาลปริกำเนิด 4.0 Moving Forward Together in Perinatal 04 ตุลาคม 2560 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7256
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการบริบาลปริกำเนิด 4.0 Moving Forward Together in Perinatal 04 ตุลาคม 2560 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7257
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศาสตร์สุดท้ายที่เราใช้ ทางแยกสุดท้ายที่เราเดิน (The final wisdom The final path) 04 ต.ค. 2560-06 ต.ค. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7041
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Art Therapy 04 ต.ค. 2560-05 ต.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-7041
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management 04 ตุลาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7050
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หลักสูตรการฝึกอบรม ครู ก. พยาบาลเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ รุ่นที่ 2 05 ต.ค. 2560-06 ต.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-002-0000-7049
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อเพื่อการบริบาลปริกำเนิด 4.0 Moving Forward Together in Perinatal 05 ต.ค. 2560-06 ต.ค. 2560 9.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-7258
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน การให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการใช้อินซูลินรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เทคนิคการแนะนำผู้ป่วยในการเริ่มใช้อินซูลิน 06 ตุลาคม 2560 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0409-7009
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 12 09 ต.ค. 2560-10 ต.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7053
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การปฏิบัติ 09 ต.ค. 2560-10 ต.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0656-7014
ที่อยู่ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5399-9206
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management 10 ตุลาคม 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7051
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support รุ่นที่ 15 11 ต.ค. 2560-12 ต.ค. 2560 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7149
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 20 14 ต.ค. 2560-15 ต.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7071
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษา Satir model เพื่อสร้างพลังและความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวและดูแลความสัมพันธ์ สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 16 ต.ค. 2560-19 ต.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7032
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 5 16 ต.ค. 2560-20 ต.ค. 2560 26.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-207-0000-7021
ที่อยู่ : กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 0845576776
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 สภาการพยาบาล ประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ เรื่อง วิถีวัฒนธรรมร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health) 20 ต.ค. 2560-22 ต.ค. 2560 22.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7034
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การประเมินระบบทางเดินหายใจและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway รุ่นที่ 3 20 ตุลาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7025
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Preceptor) 23 ต.ค. 2560-25 ต.ค. 2560 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-7064
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 8 24 ต.ค. 2560-25 ต.ค. 2560 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7161
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Renal Palliative Care Workshop 24 ตุลาคม 2560 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7049
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ต.ค. 2560-01 พ.ย. 2560 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-7052
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 30 ต.ค. 2560-03 พ.ย. 2560 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-7053
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ทางคลินิกในยุคประเทศไทย 4.0 Clinical Reproductive Health Care in Thailand 4.0 Era 30 ต.ค. 2560-31 ต.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7266
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 022416515
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 36 30 ต.ค. 2560-10 พ.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-200-0000-6155
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 5 01 พ.ย. 2560-02 พ.ย. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7050
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Retinal Nurse Specialty 01 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ HA Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นในระดับภาคใต้ วิถีแพทย์พอเพียง คุณภาพยั่งยืน (Sufficient medicine for sustainable Quality) 01 พ.ย. 2560-03 พ.ย. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7044
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
4 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care 01 พ.ย. 2560-03 พ.ย. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-215-0000-7040
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 2 02 พ.ย. 2560-03 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7043
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1 03 พ.ย. 2560-04 พ.ย. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7051
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย การพัฒนาตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกยุค Thailand 4.0 (CVT Nursing indicator for Thailand 4.0) 03 พ.ย. 2560-04 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0410-7006
ที่อยู่ : 39 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 8 06 พ.ย. 2560-07 พ.ย. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7052
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 5 (NP) 06 พ.ย. 2560-10 พ.ย. 2560 31.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-134-0000-7012
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1880 9344
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สภาการพยาบาล ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 "รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน" 08 พ.ย. 2560-10 พ.ย. 2560 15.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-001-0000-7055
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 023548404
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Program Performance Coaching in Nursing รุ่นที่ 1 08 พ.ย. 2560-09 พ.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7053
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management 08 พฤศจิกายน 2560 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7052
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 2017 International DIRFloortime? Conference A Pathway to Understanding and Engaging a Child with Autism 09 พ.ย. 2560-10 พ.ย. 2560 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7192
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
14 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 22 10 พ.ย. 2560-11 พ.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7054
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 5 วันที่ 10-12, 17-19, 23-26 พฤศจิกายน 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-7024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 11 พ.ย. 2560-12 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7072
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะในยุค Thailand 4.0 11 พ.ย. 2560-12 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7207
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Holistic Care in Hemodialysis 11 พฤศจิกายน 2560 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-7005
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 6 13 พ.ย. 2560-14 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7047
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟื้นฟูวิชาการการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค (NP) 13 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7060
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยแนวใหม่ รุ่นที่ 1 14 พ.ย. 2560-15 พ.ย. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7055
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การพยาบาลไทย : ก้าวไกลสู่ความ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 15 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-002-0000-7046
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศคลินิก รุ่นที่ 1 15 พ.ย. 2560-16 พ.ย. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7063
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย รุ่นที่ 20 15 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7210
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 4 16 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7056
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพสู่องค์กรคุณธรรม : จากพี่ถึงน้อง ผด.- วพบ.ขอนแก่น 16 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0504-7010
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 หมู่ 2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 043-423210 และ 0844281974
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน 16 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7048
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง/ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9 17 พ.ย. 2560-19 พ.ย. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7057
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประชุมวิชาการนานาชาติ 14th Asia-Pacific Conference on Diabetic Limb Problems : Challenge in Diabetic Limb : Problem-based and Interdisciplinary Approach 17 พ.ย. 2560-19 พ.ย. 2560 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7208
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 10 20 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7051
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การดูแลแบบผสมผสาน 20 พ.ย. 2560-23 พ.ย. 2560 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7061
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักการดูแลผู้ใช้บริการชาวต่างชาติเพื่อทำหัตถการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 20 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-107-0000-7007
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย The 3rd Asia Pacific Pediatric Nursing Conference 2017 "Healthy Children for Healthy World : Challenges for Pediatric Nurses" 20 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0407-7003
ที่อยู่ : ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 024129079
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล (TCAB) 21 พ.ย. 2560-22 พ.ย. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-103-0000-7058
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043362012
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 34 21 พ.ย. 2560-24 พ.ย. 2560 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7021
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Evidence Based Practice Nursing) โดยเทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (Performance Improvement Team) ตามแนวคิด Six Sigma วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560, 19 มกราคม 2561, 23 มีนาคม 2561 , 25 พฤษภาคม 2561 24.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-203-0000-7039
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษาเป็นคู่ (Couple Counseling) เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ และจัดการกับกรณีผลเลือดต่าง (Discordant Couple) 27 พ.ย. 2560-30 พ.ย. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7033
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต 29 พ.ย. 2560-23 ธ.ค. 2560 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-105-0000-6035
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นวัตกรรมและงานวิจัยด้านสุขภาพในยุค Thailand 4.0 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7062
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย 30 พ.ย. 2560-01 ธ.ค. 2560 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-7058
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2560
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Update in Early Lung Cancer 01 ธ.ค. 2560-02 ธ.ค. 2560 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7078
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี The 8th Ramathibodi neonatology 2017 06 ธ.ค. 2560-08 ธ.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-101-0000-7265
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 1 12 ธ.ค. 2560-13 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7042
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่อชาติ" 12 ธ.ค. 2560-14 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7058
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย Updated and Enhancing Quality of Care for Cardiovascular-Thoracic Nursing Practice 12 ธ.ค. 2560-13 ธ.ค. 2560 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0410-7007
ที่อยู่ : 39 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5919794
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 13 ธ.ค. 2560-15 ธ.ค. 2560 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7059
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเป็นวิทยากร การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support : ACLS) รุ่นที่ 22 16 ธ.ค. 2560-17 ธ.ค. 2560 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-7073
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 สภาการพยาบาล การประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ เรื่อง “Innovation in Cancer Research and Care” 18 ธ.ค. 2560-20 ธ.ค. 2560 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-7056
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การให้การปรึกษารายบุคคล Satir model ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างพลังและ ความสุข ในการทำงานและใช้ชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7034
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สภาการพยาบาล ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-001-0000-7039
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
ผู้ประสานงาน : 02-5967529
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การประเมินระบบทางเดินหายใจและการจัดเตรียมอุปกรณ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะ difficult airway รุ่นที่ 4 22 ธันวาคม 2560 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7026
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มกราคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 11 08 ม.ค. 2561-09 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7052
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 5 15 ม.ค. 2561-16 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7046
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Wizarding Academy of Multidisciplinary Nephrology 19 ม.ค. 2561-21 ม.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-140-0000-7082
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 7 22 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7048
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 35 23 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7022
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 วันที่ 26 -28 มกราคม และ 2-4, 8- 11 กุมภาพันธ์ 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-7025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 4 29 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7045
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Updated Contemporary Nursing Theories and Applications 31 ม.ค. 2561-02 ก.พ. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7056
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 9 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7050
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 36 24 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 37 19 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)