กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
* สนใจเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อผู้จัดอบรมโดยตรง
* คลิกที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
ชื่อโครงการ:    ชื่อหน่วยงาน:     
มกราคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Good Clinical practice in Neonatology 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-105-0000-7022
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-286458
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการปลอดภัยไร้ความเสี่ยง รุ่นที่ 1 24 มกราคม 2561 1.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7283
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7076
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 3 24 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7079
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๐ 24 ม.ค. 2561-25 ม.ค. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0620-7036
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2018) 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0654-8001
ที่อยู่ : 88/26 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025915455 ต่อ 6733
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 1 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7032
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้นแบบบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-7092
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การดูแลผู้ป่วยในระยะเปลี่ยนผ่าน (Intermediate care) สู่การดูแลแบบองค์รวมในชุมชน 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-125-0000-8007
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลไทย 4.0 ในระดับชาติและนานาชาติ 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-135-0000-7016
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 022181129
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thailand ๔.๐ Start Up for IV team 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-136-0000-7028
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา การนิเทศการพยาบาล 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-142-0000-7013
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ : 054-431779 ต่อ 114
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 25 มกราคม 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7246
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการปลอดภัยไร้ความเสี่ยง รุ่นที่ 2 25 มกราคม 2561 1.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7286
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมียสู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7082
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา การพยาบาลผู้ป่วย Neuropsychiatry รุ่นที่ 2 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0631-8020
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การดำเนินงานตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-7022
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การใช้ยาในเด็กอย่างสมเหตุผล 25 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-04-000-0515-7006
ที่อยู่ : 204/3 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0899272324
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การพยาบาลอาชีวอนามัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 วันที่ 26 -28 มกราคม และ 2-4, 8- 11 กุมภาพันธ์ 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-104-0000-7025
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทรศัพท์ : 038-102893
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 3 26 มกราคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7267
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 3 26 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7008
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ผู้สูงอายุไทยก้าวอย่างมั่นใจกับไทยแลนด์ ๔.๐ 27 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-01-114-0000-7016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0882825142
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7274
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 4 29 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7045
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 29 ม.ค. 2561-09 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-110-0000-8005
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 2 29 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7077
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Competencies in Nursing for Non-Communicable Diseases: NCDs Patients) 29 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8027
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวและใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 2 29 มกราคม 2561 2.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-212-0000-8045
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-343500 ต่อ 1480
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 29 ม.ค. 2561-09 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-214-0000-7035
ที่อยู่ : กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3547025 ต่อ 2605
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม พัฒนาศักยภาพบุคลากรมืออาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 29 ม.ค. 2561-28 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0510-8018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 29 ม.ค. 2561-02 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0610-8014
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 074273100-4 ต่อ 2717 , 074273155
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล 29 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0620-7035
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 044-615002 ต่อ 3412, 3413
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 29 ม.ค. 2561-09 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0635-7009
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817823236
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ถ่ายทอดองค์ความรู้การบำบัดผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวชด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) 29 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7034
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 30 ม.ค. 2561-31 ม.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7280
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 7 รุ่นที่ 2 30 ม.ค. 2561-01 ก.พ. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7046
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม 31 มกราคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8141
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Updated Contemporary Nursing Theories and Applications 31 ม.ค. 2561-02 ก.พ. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7056
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม-นรีเวช 31 ม.ค. 2561-02 ก.พ. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-129-0000-7011
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่ 4ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-121 ต่อ 139, 065-5047599 , 085 - 6224615
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 1 31 มกราคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7094
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี Best practice in Pressure injury care 31 ม.ค. 2561-02 ม.ค. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-7074
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Manager Course) 31 ม.ค. 2561-02 ก.พ. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-206-0000-7028
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี การพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการวิเคราะห์แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 31 ม.ค. 2561-03 ก.พ. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-211-0000-8015
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0812716577
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โครงการปิดช่องว่างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 31 มกราคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7080
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความปลอดภัยในผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Patient Safety) : แนวพัฒนาสู่บริการที่มีคุณภาพ 01 ก.พ. 2561-02 ก.พ. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7069
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 01 ก.พ. 2561-02 ก.พ. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-8072
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ประชุมวิชาการประจำปี 2561 "Beyond to the Right Mindset in Aging Society" 01 ก.พ. 2561-02 ก.พ. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-01-000-0405-7004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช (อาคาร 84 ปี ชั้น 4 ผั่งตะวันออก) เลขที่ 2 บางกอกน้อย กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9905754
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สถาบันโรคทรวงอก การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล 01 ก.พ. 2561-02 ก.พ. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0630-8014
ที่อยู่ : สถาบันโรคทรวงอก
เบอร์โทรศัพท์ : 025803423
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 01 ก.พ. 2561-03 ก.พ. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0416-7002
ที่อยู่ : อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-5635
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด 01 ก.พ. 2561-02 ก.พ. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8002
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 1 02 กุมภาพันธ์ 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8137
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 02 ก.พ. 2561-30 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7285
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลศัลยกรรม รุ่นที่ 1 02 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8020
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Smart Drugs Use in Clinical Practice 02 กุมภาพันธ์ 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-209-0000-7014
ที่อยู่ : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0899328432
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
11 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Holistic Care for Renal Replacement Therapy 02 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7016
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก 02 กุมภาพันธ์ 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7020
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี สู่ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยหลังให้การระงับความรู้สึกในยุค Thailand 4.0 03 ก.พ. 2561-04 ก.พ. 2561 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8028
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 4 03 กุมภาพันธ์ 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7009
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย Dialysis Review for Nurses 2561 03 ก.พ. 2561-04 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0408-7017
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (Preceptor) ผู้ป่วยผ่าตัด (Nursing Specialty Program on Training Science and Art of Teaching in Nursing) 03 ก.พ. 2561-03 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-7033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) for nurse : Guidelines 2015 " รุ่นที่ 1 04 ก.พ. 2561-07 ก.พ. 2561 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7092
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ 2 05 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-7090
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 3 05 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-125-0000-7017
ที่อยู่ : 203 หมู่2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3242-7049 ต่อ 214
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศาสตร์มณีเวชกับการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-133-0000-8003
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 10 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7222
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยแผลไฟไหม้ รุ่นที่ 4 05 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 28.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7287
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช อบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 05 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7288
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Advanced Critical and Emergency Care Nursing 05 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7047
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Advance Course) 05 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-206-0000-7027
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี พัฒนาทักษะการนิเทศทางการพยาบาลจังหวัดสระบุรี 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 13.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-212-0000-8043
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 036-343500 ต่อ 1480
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันเขตสุขภาพที่ ๒ (Stroke nurse : basic cause) รุ่นที่ 2 05 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-7019
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care Nursing) หลักสูตรระยะสั้น (10 วัน) 05 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8033
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0623-7017
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ : 0858855227
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา รุ่นที่ 1 05 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8009
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน รุ่นที่ 1 05 ก.พ. 2561-06 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7025
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST MODEL วันที่ 5 - 9 และ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8004
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดการอ่านและการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปี 2561 06 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-141-0000-7027
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0899594125
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การประชุมวิชาการ "101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 06 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7260
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
35 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย 06 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-8074
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ตรัง เสริมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 06 ก.พ. 2561-08 ก.พ. 2561 20.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0605-7018
ที่อยู่ : โรงพยาบาลตรัง
เบอร์โทรศัพท์ : 075-218018
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 1 06 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8014
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ยุคประเทศไทย 4.0 07 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-133-0000-8005
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Counseling) รุ่นที่ 1 07 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8035
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5TH Essential Knowledge in Emergency Care 07 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-7071
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พัฒนาระบบบริการ HARM Reduction 07 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8005
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พัฒนาศักยภาพทางการพยาบาลของพยาบาลระดับต้น 08 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-101-0000-8142
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยาบาล 08 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-139-0000-7017
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3932 5781 ต่อ 1307
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฎิบัติงานสาขาตาเพื่อการดูแลสุขภาพตาประชาชนที่เข้าถึงและพึ่งได้ ในยุค 4.0 08 ก.พ. 2561-10 ก.พ. 2561 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0411-8002
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4229997
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to research (R2R) ประจำปี 2561 08 ก.พ. 2561-09 ก.พ. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-8043
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 09 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-133-0000-8004
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-511427
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลศัลยกรรม รุ่นที่ 2 09 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8021
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Digital health กับการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 09 กุมภาพันธ์ 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-145-0000-8001
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 053-916869-70
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 สภาการพยาบาล สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด เขต 9 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-04-001-0000-7050
ที่อยู่ : สภาการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2596 7500
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑ 12 ก.พ. 2561-09 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-116-0000-8005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เบอร์โทรศัพท์ : 024752614
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
51 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 12 ก.พ. 2561-15 ก.พ. 2561 22.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7259
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
52 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (หลักสูตร 10 วัน) 12 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8073
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
53 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดทำแบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 12 ก.พ. 2561-14 ก.พ. 2561 21.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0400-8011
ที่อยู่ : สมาคมศิษยเก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 025901834
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
54 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันเขตสุขภาพที่ ๒ (Stroke nurse : basic cause) รุ่นที่ 3 12 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 25.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0604-7020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
55 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี รุ่นที่ 1 12 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-8007
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
56 สถาบันโรคทรวงอก การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 12 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0630-8015
ที่อยู่ : สถาบันโรคทรวงอก
เบอร์โทรศัพท์ : 025803423
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
57 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7004
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
58 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 2 12 ก.พ. 2561-14 ก.พ. 2561 15.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7033
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
59 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้าเสริมภูมิคุ้มกันโรค 13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-7025
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
60 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ IV Care Update : Back to Basic 14 กุมภาพันธ์ 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-210-0000-8023
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-711300 ต่อ 1111
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
61 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Counseling) รุ่นที่ 2 14 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0608-8036
ที่อยู่ : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-243803
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
62 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก 15 กุมภาพันธ์ 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-7055
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
63 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 3 15 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8115
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
64 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Clinical Pearls in Pediatrics 15 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 14.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-8063
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
65 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Good Clinical Practice in Neonatology 15 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-8041
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
66 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 16 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7101
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
67 โรงพยาบาลกระบี่ การเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 16 กุมภาพันธ์ 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-8003
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
68 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 1 17 ก.พ. 2561-18 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8045
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
69 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ 3 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-003-0000-7091
ที่อยู่ : สำนักการพยาบาล (ตึกกรมการแพทย์) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 025906260
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
70 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 4 19 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8116
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
71 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 1 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 27.85
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-8004
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
72 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 34.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-118-0000-8009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 044-242397 ต่อ 115 ,091-1370183
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
73 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ทิศทาง แนวโน้มการรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ฟื้นฟู NP) 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 31.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-139-0000-7018
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3932 5781 ต่อ 1307
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
74 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 6 19 กุมภาพันธ์ 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7247
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
75 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จำลอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7248
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
76 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Satir model ในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการปรึกษา รายบุคคล กับ วัยรุ่น และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง สำหรับ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาสังคม พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 ก.พ. 2561-22 ก.พ. 2561 22.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-205-0000-7048
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
77 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre hospital Emergency Nurse : PHEN) 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-213-0000-7081
ที่อยู่ : โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3141200
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
78 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 1 19 ก.พ. 2561-21 ก.พ. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-8009
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
79 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม พยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการดูแลสุขภาพประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ฟื้นฟู NP) 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 34.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0510-8016
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0674360
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
80 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โครงการอบรมพยาบาลเพื่อการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยวิกฤติ(Training course for Critical Neonatal Care) 19 ก.พ. 2561-16 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0601-7044
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898454422
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
81 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Annual Meeting asthma and COPD Clinic Network # 14 19 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 5.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-8047
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
82 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 19 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-216-0000-7005
ที่อยู่ : โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817981171
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
83 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน รุ่นที่ 2 19 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7026
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
84 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 2 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7030
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
85 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล 19 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8006
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
86 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา รุ่นที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8010
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
87 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้าเสริมภูมิคุ้มกันโรค รุ่นที่ 2 20 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 21.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-7026
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
88 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8138
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
89 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จิตเวชปฏิบัติ 2018 (Siriraj Psychiatric Practice 2018: Psychiatry 5.0) 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7279
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนติด * (การเข้าร่วมประชุมสหสาขาวิชาชีพ สะสมหน่วยคะแนนได้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนในรอบการสะสม 5 ปี (ต้องสะสมหน่วยคะแนนทางการพยาบาล 40 หน่วยคะแนน รวมเป็น 50 หน่วยคะแนน))
90 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8075
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
91 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในยุค Thailand 4.0 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 18.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7050
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
92 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 3 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7078
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
93 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8015
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
94 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 60 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7067
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
95 โรงพยาบาลตากสิน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย 21 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0657-8001
ที่อยู่ : เลขที่ 543 ถ.สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 024370123 ต่อ 1417,1421
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
96 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤต รุ่นที่ 1 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7289
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
97 วิทยาลัยเซนต์หลุยต์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีส่วนมาตรจากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-119-0000-8021
ที่อยู่ : 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 026755304-12ต่อ3118
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
98 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7215
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
99 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัด/ รังสีรักษาด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-203-0000-8040
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
100 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี Smart Healthcare 22 กุมภาพันธ์ 2561 4.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-204-0000-8029
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
101 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ นวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล (Innovation and Redesign of Nursing System in Digital Era) 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0401-7002
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
102 สถาบันโรคทรวงอก Concise Cardiology 2018 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 10.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0630-8016
ที่อยู่ : สถาบันโรคทรวงอก
เบอร์โทรศัพท์ : 025803423
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
103 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา รุ่นที่ 3 22 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8011
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
104 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสาขาจักษุของประเทศ 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0651-8001
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เบอร์โทรศัพท์ : 0815138505
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
105 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 Addiction Nursing 4.0 : The Best for the Most 22 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-217-0000-8001
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
106 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 3 23 กุมภาพันธ์ 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8139
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
107 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 3 23 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8016
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
108 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R 23 ก.พ. 2561-08 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0635-8002
ที่อยู่ : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817823236
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
109 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 3 26 ก.พ. 2561-27 ก.พ. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7294
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
110 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (NP) 26 ก.พ. 2561-02 มี.ค. 2561 34.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-128-0000-7009
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-446391 หรือ 087-466-7900
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
111 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 21 26 ก.พ. 2561-21 ก.พ. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7233
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
112 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ (หลักสูตร 3 วัน) 26 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561 18.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8070
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
113 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Research Camp 26 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7058
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
114 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 4 26 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7079
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ การพยาบาลทารกแรกเกิด 26 ก.พ. 2561-02 มี.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0508-8003
ที่อยู่ : เลขที่ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0754498
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
116 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก หลักสูตรพยาบาลประคับประคอง 4 สัปดาห์ 26 ก.พ. 2561-23 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0604-8020
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : 055-270300 ต่อ 20333-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
117 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ Women's Health in Thailand 4.0 26 กุมภาพันธ์ 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-148-0000-8001
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3389582
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
118 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี GI Live Demonstration "Ambulatory Endoscopy" 27 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7073
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
119 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา รุ่นที่ 4 27 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8012
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
120 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. การถอดบทเรียนการดำเนินงานวัณโรคของศูนย์บริการสาธารณสุข 27 ก.พ. 2561-28 ก.พ. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0636-7023
ที่อยู่ : กองการพยาบาลสาธารณสุข เลขที่ 2 สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 6 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2763858
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
121 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 4 28 กุมภาพันธ์ 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8017
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มีนาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Practical Point in Perinatal Care รุ่นที่ 4 02 มีนาคม 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8140
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 4 02 มีนาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7268
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) for nurse : Guidelines 2015 " รุ่นที่ 2 04 มี.ค. 2561-07 มี.ค. 2561 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7093
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนอนหลับ : แนวบริหารจัดการคุณภาพแบบมืออาชีพ 05 มี.ค. 2561-07 มี.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-102-0000-7070
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 05 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-110-0000-8006
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1489
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในจัดการโรคเรื้อรังตามนโยบายระบบบริการสุขภาพ (NP) 05 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 32.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-120-0000-8006
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถนนเทศบาท 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7694249
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 10 ทฤษฎี วันที่ 5 -9 มีนาคม 2560 ปฏิบัติ วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7052
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา เทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่ 25 05 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-206-0000-7029
ที่อยู่ : 312 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-3069899 ต่อ 2336
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 05 มี.ค. 2561-07 มี.ค. 2561 19.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0638-7031
ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-9800 ต่อ 9737
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 2 05 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7073
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 6 06 มี.ค. 2561-07 มี.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7255
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงพยาบาลกระบี่ การพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ จังหวัดกระบี่ 06 มี.ค. 2561-08 มี.ค. 2561 17.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-8001
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 2 07 มี.ค. 2561-08 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8046
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand : "Add Life to Years" 07 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-200-0000-7273
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 5 07 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7080
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 3 07 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7063
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 4 08 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7295
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 1 08 มี.ค. 2561-09 มี.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8130
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ การพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจ 12 มีนาคม 2561 4.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-002-0000-8057
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-354-1801-2 ต่อ 12
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 11 12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7223
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 6 12 มี.ค. 2561-14 มี.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7081
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
22 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี รุ่นที่ 2 12 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 29.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0629-8008
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
23 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program รุ่นที่ 3 12 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7031
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
24 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 3 14 มี.ค. 2561-15 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8047
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
25 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 5 15 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8117
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
26 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า และโรคติดสุรา รุ่นที่ 5 15 มีนาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8013
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
27 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ความก้าวหน้าในการป้องกัน การดูแลรักษา การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 16 มีนาคม 2561 6.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-202-0000-7100
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
28 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โครงการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย รุ่นที่ 5 16 มีนาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0631-8018
ที่อยู่ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1071887
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
29 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 4 17 มี.ค. 2561-18 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8048
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
30 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 5 17 มีนาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7010
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
31 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤต รุ่นที่ 2 19 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7290
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
32 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 4 19 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7216
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
33 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 19 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-201-0000-7059
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
34 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุยุค Thailand 4.0 19 มี.ค. 2561-20 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0507-7010
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
35 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 5 21 มี.ค. 2561-22 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8049
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
36 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 7 21 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7082
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
37 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตขั้นพื้นฐาน 21 มี.ค. 2561-22 มี.ค. 2561 12.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-205-0000-8022
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 022443084
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
38 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 61 21 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7068
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
39 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 22 มี.ค. 2561-24 มี.ค. 2561 19.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-108-0000-7009
ที่อยู่ : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 075-672101-2
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
40 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน รุ่นที่ 3 22 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7027
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
41 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 2 23 มีนาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7095
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
42 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 23 มีนาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7021
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
43 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 12 26 มี.ค. 2561-27 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7224
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
44 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 8 26 มี.ค. 2561-28 มี.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7083
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
45 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 27 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 24.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-102-0000-7071
ที่อยู่ : ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-946074,053-949151
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
46 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 22 29 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7234
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
47 กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร การดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคติดต่อ 29 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0629-8009
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
เบอร์โทรศัพท์ : 025903645
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
48 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน รุ่นที่ 4 29 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-7028
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
49 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 29 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 11.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-217-0000-8003
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ : 025319943
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
50 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความก้าวหน้า และการเตรียมเข้าสู่การปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงในระบบใหม่ (Update APN) 31 มี.ค. 2561-01 เม.ย. 2561 8.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-215-0000-8042
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
เมษายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน 02 เม.ย. 2561-04 เม.ย. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-138-0000-7023
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์ : 023548241
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 4 02 เม.ย. 2561-04 เม.ย. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7064
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 6 09 เมษายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7011
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 6 19 เม.ย. 2561-20 เม.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8118
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Respiratory Care Day for Nurses รุ่นที่ 2 19 เม.ย. 2561-20 เม.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7054
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงพยาบาลกระบี่ การพัฒนาระบบการดูแลทารกวิกฤต เครือข่ายจังหวัดกระบี่ 19 เม.ย. 2561-20 เม.ย. 2561 13.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0655-8002
ที่อยู่ : รพ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0778334
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 6 21 เม.ย. 2561-22 เม.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8050
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 7 23 เม.ย. 2561-24 เม.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8119
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี Best practice in ostomy and wound care 23 เม.ย. 2561-04 พ.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7075
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 36 24 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7023
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 9 25 เม.ย. 2561-27 เม.ย. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7084
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 10 30 เม.ย. 2561-02 พ.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-7085
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤษภาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 2 01 พ.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7052
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง รุ่นที่ 3 01 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 20.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7043
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 2 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8131
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" รุ่นที่ 2 03 พ.ค. 2561-04 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7049
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2 07 พ.ค. 2561-11 พ.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-8005
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (ฟื้นฟู NP) 14 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 30.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0507-7009
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-966655
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ขั้นพื้นฐาน 16 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-8041
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 5 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7296
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 8 17 พ.ค. 2561-18 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8120
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 3 18 พฤษภาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7096
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 7 18 พฤษภาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7012
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 7 19 พ.ค. 2561-20 พ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8051
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 9 21 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8121
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 62 21 พ.ค. 2561-23 พ.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7069
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โภชนบำบัด นวัตกรรมและความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งแบบผสมผสาน : บทบาทพยาบาล 25 พฤษภาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7022
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
มิถุนายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 8 06 มิ.ย. 2561-07 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8052
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 3 07 มิ.ย. 2561-08 มิ.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8132
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาลแกนนำดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (Geriatric Resources Nurse [GRNs]) รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8, 11-15, 18 มิถุนายน 2561 48.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7051
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 8 09 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7013
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-117-0000-8005
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 0864057029
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 3 11 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7074
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 10 14 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8122
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 9 16 มิ.ย. 2561-17 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8053
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รุ่นที่ 37 19 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-136-0000-7024
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 029869213 ต่อ 7314, 7316-8
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 3 19 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7252
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 10 20 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8054
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 5 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7217
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 9 22 มิถุนายน 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7014
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน) รุ่นที่ 11 25 มิ.ย. 2561-24 ส.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7099
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กรกฏาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 7 03 ก.ค. 2561-04 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7256
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 11 04 ก.ค. 2561-05 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8055
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 6 05 ก.ค. 2561-06 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7218
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) 09 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 50.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-204-0000-8030
ที่อยู่ : กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 8108 ต่อ 2618, 3131
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2 09 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 16.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0409-8010
ที่อยู่ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1, 089-898-6667
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 63 09 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 17.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7070
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 15 11 ก.ค. 2561-12 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7227
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 6 12 ก.ค. 2561-13 ก.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7297
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 2 13 กรกฏาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7262
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยในปี 2560-2561 รุ่นที่ 10 13 กรกฏาคม 2561 5.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-000-0408-7015
ที่อยู่ : สมาคมพยาบาลโรคไต
เบอร์โทรศัพท์ : 02-8845903, 083-8268885
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 2 18 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 14.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-8076
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 11 19 ก.ค. 2561-20 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8123
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 5 20 กรกฏาคม 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7269
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 4 20 กรกฏาคม 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7097
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 12 21 ก.ค. 2561-22 ก.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8056
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 12 23 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8124
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 25.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-103-0000-7069
ที่อยู่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4320-2435
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
18 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 5 23 ก.ค. 2561-25 ก.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7065
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
19 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน 27 กรกฏาคม 2561 3.00
รหัสกิจกรรม : 1-02-000-0634-7023
ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0817394294
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
20 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Pediatric CPR provider course for nurses) รุ่นที่ 2 30 ก.ค. 2561-31 ก.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7276
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
21 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (Pediatric CPR provider course for nurses) รุ่นที่ 3 30 ก.ค. 2561-01 ส.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7277
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
สิงหาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 16 02 ส.ค. 2561-03 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7228
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 4 07 ส.ค. 2561-08 ส.ค. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7253
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การกู้ชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life Support : Provider course) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รุ่นที่ 6 08 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 16.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7066
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 4 09 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8133
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 4 13 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7075
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 13 16 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8125
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Respiratory Care Day for Nurses รุ่นที่ 3 16 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-203-0000-7055
ที่อยู่ : รพ.จุฬาลงกรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 022564393
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 13 18 ส.ค. 2561-19 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-08-140-0000-8057
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 14 20 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8126
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 3 20 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 27.50
รหัสกิจกรรม : 1-02-107-0000-8006
ที่อยู่ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-8036-7
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 17 20 ส.ค. 2561-21 ส.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7229
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 3 22 สิงหาคม 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7263
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) ให้กับพยาบาลหอผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤต รุ่นที่ 3 30 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 8.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7291
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
กันยายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รุ่นที่ 3 03 ก.ย. 2561-28 ธ.ค. 2561 27.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-201-0000-7053
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-451662 ต่อ 103
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทยืภยในและภายนอกคณะฯ รุ่นที่ 8 04 ก.ย. 2561-05 ก.ย. 2561 9.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7257
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 14 05 ก.ย. 2561-06 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8058
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 7 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-7298
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
5 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 5 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8134
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 23 06 ก.ย. 2561-07 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7235
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
7 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 15 12 ก.ย. 2561-13 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8059
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 24 13 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7236
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
9 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ รุ่นที่ 5 14 กันยายน 2561 2.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-202-0000-7098
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053935117
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
10 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 16 15 ก.ย. 2561-16 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8060
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
11 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 18 17 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7230
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
12 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 17 19 ก.ย. 2561-20 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8061
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
13 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยสอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (Instructor course of Basic Life Support and Provider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 4 19 ก.ย. 2561-18 ก.ย. 2561 7.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7264
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
14 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 15 20 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8127
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
15 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช การช่วยชีวิตขั้นสูง (Provvider course of Advanced Cardiovascular Life Support) รุ่นที่ 25 20 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7237
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
16 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 18 26 ก.ย. 2561-27 ก.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8062
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
17 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โครงการอบรมการใช้งานและความปลอดภัยทางระบบแก๊สทางการแพทย์ระดับต้น รุ่นที่ 6 28 กันยายน 2561 6.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-200-0000-7270
ที่อยู่ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ตึก 84ปีชั้น2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 024198588
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ตุลาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 6 11 ต.ค. 2561-12 ต.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8135
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 5 15 ต.ค. 2561-19 ต.ค. 2561 32.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-215-0000-7076
ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์ : 043-202471,043-363082-4
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 16 18 ต.ค. 2561-19 ต.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8128
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 19 20 ต.ค. 2561-21 ต.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8063
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
พฤศจิกายน 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 20 10 พ.ย. 2561-11 พ.ย. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8064
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
ธันวาคม 2561
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ คะแนน
1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Pediatric Advanced Life Support (PALS) รุ่นที่ 7 13 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 11.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8136
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
2 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular Life Support : ACLS) รุ่นที่ 21 15 ธ.ค. 2561-16 ธ.ค. 2561 12.00
รหัสกิจกรรม : 1-03-140-0000-8065
ที่อยู่ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2763-4274
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)
3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) รุ่นที่ 17 20 ธ.ค. 2561-21 ธ.ค. 2561 10.50
รหัสกิจกรรม : 1-03-101-0000-8129
ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2011608
โทรสาร :
คำอธิบายหน่วยคะแนน : คะแนนเต็ม (หน่วยคะแนนทางการพยาบาล)