https://csirt.rri.go.id/js/https://epresensi.mempawahkab.go.id/themes/sgacor/https://sv.unp.ac.id/sgacor/https://elearning.iainkendari.ac.id/sgacorhttps://esign.bogorkab.go.id/views/pgacor/https://elearning.polnes.ac.id/local/tgacor/https://dispora.sulselprov.go.id/css/rajaslot-303/http://sematu.kaboki.go.id/tata-usaha/
 กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

บทความวิชาการออนไลน์ฟรี
ขณะนี้มีพยาบาลกำลังทำข้อสอบ
(Test Online) อยู่: 32 ท่าน
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล ยินดีต้อนรับ


ด้วยสภาการพยาบาล ได้พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลของสภาการพยาบาล เพื่อให้การบริหารจัดการ และการบริการแก่สมาชิกมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในปี 2562 เป็นต้นมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการให้ สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่สภาการพยาบาลรับรอง ให้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้ยื่นขอรับรองโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และบันทึกหน่วยคะแนนให้กับสมาชิกที่เข้ารับการอบรม ได้ตรวจสอบหน่วยคะแนนให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน
  • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จึงต้องมีการปรับย้ายฐานข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
    • 1. สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ในการบันทึกหน่วยคะแนนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่านการรับรอง
    • 2. การตรวจสอบหน่วยคะแนนของสมาชิก จากเดิม เว็บไซต์ www.cnethai.org Login: เลขที่สมาชิก Password: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เป็น เว็บไซต์ www.tnmc.or.th (เว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก) https://services.tnmc.or.th/
  • การตรวจสอบหน่วยคะแนนของสมาชิก