slot gacor hari inislot gacor terbaruslot gacor terbaik dan terpercayaslot demo gratisslot gacor terbaruslot demoslot gacor terbaruslot gacorslot gacor terbaruslot gacor gampang menangslot demo gratis
 กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

ติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2596 7563-66 โทรสาร 0 2580 1996
E-mail : cnethai@gmail.com
งานทะเบียนและใบอนุญาตฯ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7555 - 61
ต่ออายุบัตรสมาชิก, ต่ออายุใบอนุญาต, ใบอนุญาตสูญหาย, บัตรสมาชิกสูญหาย, แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่
รับรองหน่วยคะแนนโครงการ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7563
การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ
ตรวจสอบ username และ password
รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7563
การรับรองสถาบันหลัก / สมทบ / อื่น ๆ
การรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ
การพิจารณาหน่วยคะแนนรายบุคคล
ข้อมูลบทความวิชาการ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7564 และ 0 2596 7566
ข้อมูลบทความวิชาการ
การบันทึกหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7565
การบันทึกหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล
การขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติ
ตรวจสอบ username และ password สล็อตเว็บตรง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2596 7563-66 โทรสาร 0 2580 1996
E-mail : cnethai@gmail.com