https://statistik.anambaskab.go.id/slot-deposit-pulsa/

 กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

ติดต่อเรา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2596 7563-66 โทรสาร 0 2580 1996
E-mail : cnethai@gmail.com
งานทะเบียนและใบอนุญาตฯ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7555 - 61
ต่ออายุบัตรสมาชิก, ต่ออายุใบอนุญาต, ใบอนุญาตสูญหาย, บัตรสมาชิกสูญหาย, แปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ, เปลี่ยนแปลงที่อยู่
รับรองหน่วยคะแนนโครงการ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7563
การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ
ตรวจสอบ username และ password
รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7563
การรับรองสถาบันหลัก / สมทบ / อื่น ๆ
การรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การรับรองหน่วยคะแนนโครงการ
การพิจารณาหน่วยคะแนนรายบุคคล
ข้อมูลบทความวิชาการ
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7564 และ 0 2596 7566
ข้อมูลบทความวิชาการ
การบันทึกหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล
ชั้น 5
เบอร์ 0 2596 7565
การบันทึกหน่วยคะแนนในฐานข้อมูล
การขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติ
ตรวจสอบ username และ password
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2596 7563-66 โทรสาร 0 2580 1996
E-mail : cnethai@gmail.com