กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

คำถามที่พบบ่อย

1 . หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

1.1 การตรวจสอบหน่วยคะแนน ต้องทำอย่างไร
 
การตรวจสอบหน่วยคะแนน มี 2 วิธี
1 ) สมาชิกสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนจาก เอกสาร ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม วิชาการ ต่าง ๆ
2 ) สมาชิกสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนน ใน www.cnethai.org โดยในช่อง username ให้ระบุ เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล ส่วน password ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชน กรณีสมาชิกไม่สามารถเข้าระบบตรวจสอบหน่วยคะแนนได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ โทรศัพท์ 0 2596 7562-66
 
1.2 หน่วยคะแนนยังไม่ครบ 50 หน่วยต้องทำอย่างไร?
 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่สมาชิกสามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนได้ มีทั้งหมด 26 กิจกรรม กิจกรรมที่สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อสะสมหน่วยคะแนน ได้แก่
1 ) การเข้าร่วมประชุม/อบรมวิชาการทางด้านการพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนน (ตรวจสอบได้จาก www.ccne.or.th เรื่องการประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสภาการพยาบาล
2 ) การเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลและผดุงครรภ์ (Nursing specialty / Short course Training)
3 ) การศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก สาขาทางการพยาบาล
4 ) การลงทะเบียนซื้อบทความวิชาการเพื่อศึกษาด้วยตนเอง (ตรวจสอบได้จาก www.ccne.or.th เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ
5 ) การทำแบบทดสอบในบทความฟรีทาง Online ที่ www.cnethai.org
6 ) การตีพิมพ์บทความวิชาการพยาบาลในวารสารทางการพยาบาล (Publication)
7 ) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) ฯลฯ ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ccne.or.th การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
1.3 หน่วยคะแนนสามารถเก็บไปใช้ต่ออายุ ใบอนุญาตฯ รอบต่อไปได้หรือไม่?
 
หน่วยคะแนนที่สามารถใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องเป็นหน่วยคะแนนที่สะสมในช่วงของใบอนุญาตฯ นั้น ๆ เช่น ใบอนุญาตฯ อนุมัติ 24 ธ.ค.2550 หมดอายุ 23 ธ.ค.2555 ต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนนตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2550 – 23 ธ.ค.2555 และคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดออกเมื่อสมาชิกดำเนินการต่ออายุวันที่ 23 ธ.ค.2555 การต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งต่อไปก็ต้องเริ่มเก็บสะสมหน่วยคะแนนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.2555 เป็นต้นไป
 
1.4 จะทราบได้อย่างไรว่าการประชุม/การอบรมใด ที่สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนน
 
สามารถตรวจสอบการประชุม/การอบรมที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง ได้ใน www.ccne.or.th เรื่อง การประชุมวิชาการที่ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จากสภาการพยาบาล
 

2 . บทความวิชาการ

2.1 มีหนังสือบทความออกใหม่หรือยัง? เรื่องอะไร? กี่หน่วยคะแนน? ราคาเท่าไหร่?
 
ปัจจุบันมีบทความวิชาการ 2 เล่ม เล่มที่ 11 เรื่องการพยาบาลครอบครัว มี 15 บท 30 หน่วยคะแนน ราคา 400 บาท และเล่มที่ 12 เรื่องการดูแลบาดแผล มี 15 บท 30 หน่วยคะแนน ราคา 400 บาท ติดตามการจัดทำหนังสือได้ใน www.ccne.or.th เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ
 
2.2 การลงทะเบียนบทความต้องทำอย่างไร
 
การลงทะเบียนซื้อบทความวิชาการ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้จาก www.ccne.or.th เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากบทความวิชาการ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง การส่งเอกสาร มายัง ศ.น.พย. สามารถดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
1 ) ยื่นเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำระเงินสด ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สภาการพยาบาล
2 ) ทาง Fax. หมายเลข 0 2580 1996 หลังจาก Fax. เอกสารขอให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ 0 2596 7564, 0 2596 7566 การชำระเงินทางธนาณัติ ไม่สามารถส่งเอกสารมาทาง Fax. ได้เนื่องจากต้องใช้ไปรษณีย์ ธนาณัติ ฉบับจริง ในการดำเนินการขึ้นเงินที่ไปรษณีย์ จึงต้องส่งธนาณัติฉบับจริงมายังสภาการพยาบาล
3 ) ส่งทางไปรษณีย์ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
2.3 ในแต่ละปีจะมีบทความกี่เล่ม?
 
ในแต่ละปีจะมีบทความวิชาการอย่างน้อย 1-2 เล่ม
 
2.4 บทความ online ที่เป็นข้อสอบฟรีจะ เปลี่ยนทุกเดือนหรือไม่?
 
บทความฟรี ที่ให้สมาชิกศึกษาด้วยตนเอง จะเปลี่ยนประมาณ 4 เดือนต่อเรื่อง เพื่อให้สมาชิกที่มีหน่วยขาด 1-2 หน่วยคะแนน สามารถเก็บสะสมเพิ่มเติม
 

3 . การขึ้นทะเบียนเวชปฏิบัติ

3.1 การขึ้นทะเบียนเวชปฏิบัติต้องทำอย่างไร
 
สมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเวชปฏิบัติและดูรายละเอียด ได้จาก www.ccne.or.th เรื่อง การขึ้นทะเบียนพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 
3.2 การเก็บหน่วยคะแนนของพยาบาลที่ขึ้น ทะเบียนเวชปฏิบัติต้องเก็บ 50 หน่วย คะแนน หรือ 80 หน่วยคะแนน?
 
1 ) ในกรณีที่สมาชิกจบการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปฯ ในช่วงของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปัจจุบัน เช่น ใบอนุญาตฯ อนุมัติ 24 ธ.ค.50 หมดอายุ 23 ธ.ค.55 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติปี 2551 สมาชิกจะได้รับหน่วยคะแนน 50 หน่วยจากการอบรมพยาบาล เวชปฏิบัติ เพื่อใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ปี 2555
2 ) สมาชิกที่จบเวชปฏิบัติก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอนุมัติ เช่น เรียนเวชปฏิบัติปี 2549 ใบอนุญาตฯ อนุมัติ 24 ธ.ค.50 หมดอายุ 23 ธ.ค.55 ต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตฯ 50 หน่วยคะแนนเท่ากับสมาชิกท่านอื่น ๆ แต่มีเงื่อนไขว่าใน 50 หน่วยคะแนนนั้นต้องมีการฟื้นฟูความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติอย่างน้อย 30 หน่วยคะแนน รวมกับหน่วยคะแนนอื่น ๆ 20 หน่วยคะแนน
 
3.3 หนังสือรับรองพยาบาลเวชปฏิบัติที่สภาการพยาบาลออกให้ ต้องต่ออายุหรือไม่
 
ปัจจุบันสภาการพยาบาลจะหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) ซึ่งไม่ระบุวันหมดอายุ จึงไม่ต้องมีการต่ออายุ
 

4 . การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

4.1 จะสมัครเป็นสถาบันหลัก/สมทบ ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้อย่างไร
 
สามารถดูรายละเอียด ได้จาก www.ccne.or.th เรื่อง สถาบันหลัก/สถาบันสมทบ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสถาบันหลัก/สถาบันสมทบ และวิธีดำเนินการเพื่อสมัครเป็นสถาบันหลัก/สถาบันสมทบในการจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
 
4.2 จะเสนอโครงการเพื่อขอให้สภาการพยาบาลให้การรับรองหน่วยคะแนนต้องทำอย่างไร
 
การส่งโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ เพื่อขอรับรองโครงการและกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ มีขั้นตอนการส่ง ดังนี้
1 ) หนังสือนำส่ง โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน ให้ชัดเจน
2 ) โหลดแบบฟอร์ม ศ.น.พย. 3 จาก www.ccne.or.thและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3 ) โหลดแบบฟอร์ม Teller Payment จาก www.tnc.or.th หรือ www.ccne.or.th เพื่อชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (โอนในนามสถาบัน/โรงพยาบาล)
4 ) แนบเอกสารโครงการ ,กำหนดการ ตัวอย่างใบประกาศ/หนังสือรับรอง และประวัติวิทยากร (ระบุเลขที่สมาชิก,เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีต้องการให้พิจารณาหน่วยคะแนนให้วิทยากร)
5 ) ส่งเอกสารทั้งหมด ถึง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสภาการพยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000