กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุกร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ บารมี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ กรรมการ
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข กรรมการ
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กรรมการ
นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ กรรมการ
นางศิริรัตน์ พิชิตชัยชาญ กรรมการ
นางศิริวันต์ ยิ้มเลี้ยง กรรมการ
นางสาวศัลยา ไผ่เข็มศิริมงคล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา กรรมการ
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี กรรมการ