กลับสู่หน้าแรก

ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

Continuing Nursing Education Test Center (cne)

เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ

ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบันหรือหมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือกทดสอบได้ตลอดเวลา นอกจากระบบการเก็บและสะสมคะแนน ระบบเป็นแบบอัติโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามาโดยใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรมอัตโนมัติจะรายงานให้ท่านทราบข้อมูลของท่านทั้งหมด

การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นบริบทใหม่ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เป็นกลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับความรู้เดิมที่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ เคยเรียน ในสถานบันการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ นับเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค หรือประชาชนผู้ใช้การพยาบาลที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ ทั้งในวงการวิชาชีพและในสังคม

สภาการพยาบาลได้พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อบังคับ สภาการพยาบาลว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2547 มีชื่อว่า "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์" มีชื่อย่อว่า ศ.น.พย.

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Center For Continuing Nursing Education ชื่อย่อว่า CCNE มีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาต่อเนื่องลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี สามารถให้การพยาบาลตามมาตรฐานของวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จะดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาล สถาบันบริการพยาบาล และองค์กรวิชาชีพ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบวิชาชีพฯ สามารถเข้าถึงแหล่งกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต (Life - Long Learning) นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา คุณภาพการประกอบวิชาชีพ