หนังสือคู่มือ การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (Continuing Nursing Education Handbook) ฉบับ 2 ภาษา

          พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 มาตรา 29 กำหนดให้ใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตฯ ผู้ที่จะขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาการพยาบาลประกาศ คุณสมบัติสำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาลได้กำหนดกิจกรรมที่หลากหลายประเภทและชนิดของกิจกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกที่จะพัฒนาตนเอง และเก็บหน่วยคะแนนสะสมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ เป้าหมายของการกำหนดให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ คือ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลให้ทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จัดทำคู่มือการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีรายละเอียดสอดคล้อง ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ การรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. 2556 เผยแพร่ให้สมาชิกได้ศึกษา  ทำความเข้าใจ และใช้เป็นคู่มือในเพิ่มพูนความรู้ และเก็บหน่วยคะแนนเพื่อการต่อใบอนุญาตฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมายวิชาชีพ

                                                                                                                                                                                        

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์